Špecialisti EuroPainClinics prednášali lekárom vo Vranove nad Topľou

1404 | 2 min

EuroPainClinics

Pre viac než tridsať lekárov a sestier z odborov všeobecného lekárstva, chirurgie a internej medicíny usporiadala dňa 20. novembra nemocnica vo Vranove nad Topľou odborný seminár, na ktorý prizvala tiež špecialistov EuroPainClinics.

MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, vystúpil s prednáškou na tému endoskopickej diskektómie, pokročilého perkutánneho endoskopického výkonu pri vysunutí medzistavcovej platničky vrátane indikačných predpokladov a kritérií pre liečbu, symptomatológie a jednotlivých operačných prístupov. MUDr. Peter Lenčéš sa vo svojej prezentácii podrobne zaoberal významom precíznej diagnostiky v intervenčnej algeziológii ako kľúčového aspektu pre stanovenie optimálnej liečby a definovanie celkového liečebného plánu u pacienta. MUDr. Ladislav Kočan, PhD, sa venoval veľmi špecifickej téme terapeutických možností liečby bolesti pri refraktérnej angine pectoris s využitím implantácie neurostimulátora SCS (Spinal Cord Stimulation), jej klinickým prínosom a benefitom liečby.

Odborné príspevky našich odborníkov vzbudili u prítomných veľký profesionálny záujem a záver seminára bol venovaný nielen mnohým otázkam a diskusiám medzi lekármi o jednotlivých témach, ale ohlas vyvolali aj informácie o systéme online objednávania na pracoviská EuroPainClinics prostredníctvom E-konzultácie a komplexný proces liečebnej starostlivosti a kontinuálneho monitoringu pacientov podľa interných klinických štandardov.