V rámci poskytovania uceleného systému intervenčnej liečby chrbta sprístupňujeme pacientom neuromodulačnú liečbu. Táto liečba patrí k najmodernejším liečebným prístupom pri liečbe ťažkej chronickej bolesti a ťažkých bolestivých stavov, keď štandardná liečba zlyháva, prípadne má vedľajšie nežiaduce dôsledky, alebo keď všetky dostupné liečebné prostriedky boli bez účinku vyčerpané.

Jednou z metód neuromodulačnej liečby je neurostimulácia Spinal Cord Stimulation (SCS), ktorá spočíva v stimulácii miechy a zadných miechových povrazcov.

Pracoviská EuroPainClinics pôsobia ako špecializované centrá diagnostiky na indikáciu neurostimulátora SCS a spolupracujú pri jeho zavedení s fakultnými nemocnicami.

Aký je princíp SCS neurostimulácie

Metóda SCS neurostimulácia je založená na elektrickej stimulácii miechy či zadných povrazcov miechových. Do epidurálneho priestoru v oblasti miechy sú umiestnené elektródy, do ktorých sú z batérie ako generátora energie vysielané slabé elektrické impulzy. Ich prostredníctvom dochádza k zabráneniu prenosu informácie o bolesti z miesta, resp. zdroje bolesti do mozgu. Elektrické impulzy pôsobia terapeuticky na celú oblasť bolesti a pacienti ich väčšinou pociťujú ako príjemné slabé „brnenie“.

Hlavným cieľom a liečebným efektom SCS stimulácia je zníženie vnímania bolesti. Použitím tejto techniky nie je možné bolesť definitívne odstrániť ani pôsobiť proti vzniku novej bolesti v zmysle prevencie.

Aké výhody prináša SCS neurostimulácia

Neurostimulácie sú vhodným a efektívnym spôsobom liečby chronickej neustupujúcej bolesti s radom výhod:

 • Implantácia neurostimulátora nevyžaduje hospitalizáciu
 • Miniinvazívny výkon v lokálnej anestézii
 • Krátky čas rekonvalescencie, návrat do zamestnania do niekoľkých dní
 • Výrazné zlepšenie kvality života pacienta úľavou od bolesti
 • Zlepšenie pohyblivosti a funkčnosti pacienta pri bežných činnostiach
 • Znížené užívanie liekov (analgetiká, opioidy, antidepresíva a iné)
 • Relatívne jednoduchý operačný zákrok na implantáciu neurostimulátora
 • Minimálne vedľajšie účinky, znížené riziko komplikácií pri zákroku
 • Presné zacielenie a ovplyvnenie miesta – zdroja bolesti
 • Dobrá znášanlivosť neurostimulátora
 • Dlhodobá funkčná životnosť neurostimulátora pri správnom nastavení parametrov
 • Progresívny pokrok v technologickom vývoji neurostimulátorov

SCS neurostimulácia: efektívne riešenie bolesti u FBSS

Silná chronická bolesť, ktorá trápi pacientov so syndrómom FBSS, sa nazýva zmiešaná a zahŕňa neuropatickú a nociceptívnu bolesť. Účinné riešenie môže poskytnúť neuromodulačná liečba. Syndróm FBSS je najrozšírenejšou indikáciou pre SCS neurostimuláciu miechy, ktorá je najviac využívaná pri liečbe neuropatickej (ostré, vystreľujúce) bolesti do jednej, prípadne oboch dolných končatín. Klinické štúdie preukazujú, že SCS stimulácia prináša viac ako 50% úľavu u 50-60% pacientov s FBSS syndrómom (Turner, Loeser et Bell, 1995). Významne znižuje intenzitu vnímania chronickej bolesti, znižuje potrebu užívania liekov a celkovo zlepšuje kvalitu života a spokojnosť pacientov.

Zaujali vás výhody neuromodulačnej liečby a máte vážny záujem o implantáciu neurostimulátora?

Získanie neurostimulátora je proces, ktorý prebieha podľa všeobecne medicínsky definovaného plánu. Pred začatím procesu na získanie neurostimulátora musia byť splnené tieto základné podmienky:

 • preukázateľne klinicky trpíte chronickou neustupujúcou bolesťou
 • všetky ostatné možnosti vašej liečby sú už vyčerpané a neúčinkujú
 • absolvoval/a ste všetky potrebné vyšetrenia a ich schválenie odbornými komisiami:
  • psychologické a psychiatrické vyšetrenie bez stanovenia závažnej diagnózy alebo bez klinického nálezu
  • neurologické vyšetrenie
  • algeziologické vyšetrenie