13. Severočeské algeziologické dni

205 | 2 min

MUDr. Michal Matias, FIPP, Medical Director EuroPainClinics pre Českú republiku, vystúpil s odborným oznámením na 13. ročníku Severočeských algeziologických dní, ktorý sa v dňoch 22. a 23. marca uskutočnil tradične v Ústí nad Labem.

Hlavná téma tohtoročného kongresu, ktorý je organizovaný pod záštitou Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLK JSP, znela „Liek je dobrý sluha, ale zlý pán“. V tomto zmysle sa farmakoterapia tiež prelínala prednáškovými blokmi. Časť programu priniesla novinky v intervenčnej liečbe bolesti. V priebehu oboch dní zaznelo množstvo prínosných oznámení a príspevkov o využití liečiv v liečbe chronickej bolesti vrátane kazuistik.

MUDr. Michal Matias, FIPP, sa vo svojej prednáške „Interpretácia výsledkov liečby bolesti v kontexte EBM“ zameral na metódy monitorovania starostlivosti a výsledkov liečby u pacientov s chronickou bolesťou, ktoré sú využívané v každodennej klinickej praxi aj na účely klinických štúdií. Zaoberal sa metódami so zameraním na parametre definujúce výsledok liečby ako napr. sledovanie intenzity bolesti či interferencie, ďalej nástrojmi pre sledovanie merítka celkovej spokojnosti pacienta, kvantifikácie kvality života a ďalšími validovanými metódami a odporúčaniami. Zdôraznil tiež význam potreby zavádzania systémov precíznej monitorácie a dôsledného sledovania výsledkov pre ich využitie v rámci sústavného zlepšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Matiasovi ďakujeme za aktívnu účasť a jeho hodnotné oznámenie.