Naša odbornosť

Liečbu na pracoviskách EuroPainClinics zabezpečujú tímy vysoko erudovaných špecialistov s dlhoročnou klinickou prácou a zahraničnými skúsenosťami. Prostredníctvom našich lekárov, ktorí sú držiteľmi prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) sme súčasťou svetovej skupiny špecialistov liečby bolesti World Institut of Pain (WIP). Certifikácia FIPP sa udeľuje pre oblasť liečby bolesti a deklaruje profesijné kompetencie lekárov o bezpečnom ovládaní miniinvazívnych a endoskopických techník podľa najvyšších štandardov.

Dlhodobo spolupracujeme so zahraničnými expertmi, ktorí sú renomovanými odborníkmi v odboroch ortopédia, reumatológia, spinálna chirurgia, myoskeletálna medicína a i.

FIPP

Jedným z kľúčových poslaní medzinárodnej inštitúcie World Institute of Pain (WIP) je informovať prostredníctvom svojich lekárov FIPP pacientov a širokú verejnosť o kvalite, efektivite a dostupnosti miniinvazívnych a endoskopických techník v liečbe bolesti.

V kontexte pracovísk EuroPainClinics je prvým držiteľom prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP od roku 2013 MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, Ph.D., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, ktorý je od roku 2016 zároveň menovaný do renomovanej funkcie FIPP Examiner – examinátor medzinárodných skúšok FIPP. Držiteľmi prestížnej certifikácie sú taktiež vedúci lekári pracovísk EuroPainClinics MUDr. Martin Griger, Ph.D., FIPP, DESA (Bratislava), MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA (Košice) a MUDr. Róbert Tirpák, FIPP (Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics Praha), ktorý je prvým lekárom s touto certifikáciou v Českej republike.

Každé pracovisko EuroPainClinics riadí vedúci lekár certifikovaný FIPP, čo je absolútnym potvrdením kvality poskytovanej liečby podl’a najvyšších svetových medicínskych štandardov. Na Slovensku ako aj v európskych podmienkách ide v súčasnosti o jedinečnú skutočnosť v zmysle pracovísk s obdobným zameraním.

Rozhovor s MUDr. Róbertom Rapčanom – menovanie FIPP Examiner

Edukačné a výskumné aktivity

Pod značkou EuroPainClinics∗ sa súčasne realizuje vedecká, edukačná a výskumná činnosť, ktorá využíva znalosti získané na jednotlivých pracoviskách EuroPainClinics. Táto činnosť tvoriaca komplexnú znalostnú platformu sa sústredí v spoločnosti EuroPainClinics, z. ú.
Na tému miniinvazívnej a endoskopickej liečby a techník organizujeme pre odbornú verejnosť vzdelávacie semináre, prednášky a kadáverové workshopy s medzinárodnou účasťou.

Mezinárodný kadaverový workshop 2016 / Mezinárodný kadaverový workshop 2017

Klinická rada

Na vysokú úroveň poskytovanej odbornej starostlivosti na pracoviskách EuroPainClinics neustále dozerá Klinická rada zložená z uznávaných medzinárodných expertov z Veľkej Británie, Švédska a Českej republiky.

Štandardy liečby na pracoviskách EuroPainClinics

Klinické štandardy liečby na pracoviskách EuroPainClinics sa riadia medzinárodnými štandardmi organizácií SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain) ako garantmi kvality a odbornosti v oblasti liečby bolesti chrbta. Vychádzajú z vedecky preukázaných medicínskych poznatkov a výsledkov klinických štúdií. Tieto klinické štandardy sú na pracoviskách EuroPainClinics záväzné a sú implementované do každodennej zdravotnej starostlivosti ako spoľahlivá garancia riadenej, štruktúrovanej a profesionálne poskytovanej vysokošpecializovanej starostlivosti v oblasti liečby chrbta.

V nadväznosti na tieto štandardy kontinuálne sledujeme špecifické ukazovatele kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a sústavne tak zlepšujeme jej kvalitu a dostupnosť. Zároveň intenzívne spolupracujeme na aplikácii elektronického zdravotníctva (e-health) do praxe a podporujeme rozvoj zdravotníckych služieb pre pacientov s využitím moderných komunikačných technológií.

Na pracoviskách EuroPainClinics sme s pacientom v kontakte po celý čas diagnostiky a liečby, pričom predbežne monitorujeme zlepšovanie sledovaných parametrov tak, aby mal v akomkoľvek čase prehľad o doterajšej či plánovanej liečbe a mohol ju kedykoľvek s našimi špecialistami konzultovať.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia