Prostredníctvom našich lekárov, ktorí sú držiteľmi prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) sme súčasťou svetovej skupiny špecialistov liečby bolesti World Institut of Pain (WIP).

Certifikácia FIPP je udeľovaná pre oblasť liečby bolesti a deklaruje profesijné kompetencie lekárov o bezpečnom ovládaní miniinvazívnych a endoskopických techník podľa najvyšších štandardov.

V kontexte pracovísk EuroPainClinics je prvým držiteľom prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP od roku 2013 MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD. medicínsky riaditeľ EPC Health Invest SE, ktorý je od roku 2016 zároveň menovaný do renomovanej funkcie FIPP Examiner – examinátor medzinárodných skúšok FIPP.

Rozhovor s MUDr. Róbertom Rapčanom – menovanie FIPP Examiner

Držitelia prestížnej certifikácie FIPP v EuroPainClinics:

  • MUDr. Martin Griger, PhD., FIPP, DESA  vedúci lekár Bratislava
  • MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA – vedúci lekár Košice
  • MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP – lékár- špecialista Košice
  • MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP – lékár-špecialista Bardejov
  • MUDr. Peter Lenčéš, FIPP – lékár- špecialista Bardejov
  • MUDr. Róbert Tirpák, FIPP – vedúci lekár EuroPainClinics Praha, ktorý je prvým lekárom s touto certifikáciou v Českej republike
  • MUDr. Michal Matias, FIPP – vedúci lekár EuroPainClinics Hradec Králové
  • MUDr. Michal Adam, FIPP – vedúci lekár EuroPainClinics Brno
  • MUDr. Jan Farkaš, FIPP – lékár-špecialista EuroPainClinics Ostrava

Dlhodobo spolupracujeme so zahraničnými expertmi, ktorí sú renomovanými odborníkmi v odboroch ortopédia, reumatológia, spinálna chirurgia, myoskeletálna medicína a iné.

Edukačné a výskumné aktivity

Pod značkou EuroPainClinics∗ je súčasne realizovaná vedecká, edukačná a výskumná činnosť, ktorá využíva znalosti získané na jednotlivých pracoviskách EuroPainClinics. Táto činnosť tvoriaca komplexnú znalostnú platformu je sústredená v spoločnosti EuroPainClinics, z. ú.
Na tému miniinvazívnej a endoskopickej liečby a techník organizujeme pre odbornú verejnosť vzdelávacie semináre, prednášky a kadaverové workshopy s medzinárodnou účasťou.

Klinická rada

Na vysokú úroveň poskytovanej odbornej starostlivosti na pracoviskách EuroPainClinics neustále dohliada Klinická rada zložená z uznávaných medzinárodných expertov z Veľkej Británie, Švédska a Českej republiky.

Štandardy liečby na pracoviskách EuroPainClinics

Klinické štandardy liečby na pracoviskách EuroPainClinics sa riadia medzinárodnými štandardmi organizácií SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain) ako garanty kvality a odbornosti v oblasti liečby bolesti chrbta. Vychádzajú z vedecky preukázaných medicínskych poznatkov a výsledkov klinických štúdií. Tieto klinické štandardy sú na pracoviskách EuroPainClinics záväzné a sú implementované do každodennej zdravotnej starostlivosti ako spoľahlivá garancia riadenej, štruktúrovanej a profesionálne poskytovanej vysoko špecializovanej starostlivosti v oblasti liečby chrbta.

V nadväznosti na tieto štandardy kontinuálne sledujeme špecifické ukazovatele kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a sústavne tak zlepšujeme jej kvalitu a dostupnosť. Zároveň intenzívne spolupracujeme na aplikácii elektronického zdravotníctva (e-health) do praxe a podporujeme rozvoj zdravotníckych služieb pre pacientov s využitím moderných komunikačných technológií.

Na pracoviskách EuroPainClinics sme s pacientom v kontakte po celú dobu diagnostiky a liečby, pričom predbežne monitorujeme zlepšovanie sledovaných parametrov tak, aby mal v akúkoľvek dobu prehľad o doterajšej či plánovanej liečbe a mohol ju kedykoľvek s našimi špecialistami konzultovať.