Prínos zdravotných dotazníkov VAS a QoL pre vašu liečbu

1332 | 5 min

Pri návštevách EuroPainClinics sa pacienti stretávajú aj s administratívnou, napriek tomu však dôležitou zložkou, a to vo forme dvoch zdravotných dotazníkov. Na čo tieto dotazníky slúžia a prečo má význam ich vypĺňať? Ich cieľom je predovšetkým získanie údajov o aktuálnom zdravotnom stave, ktoré sú užitočnými ukazovateľmi pre celkový liečebný proces pacienta a pre evidenciu úspešnosti liečby. 

Dotazníky všeobecne prinášajú poznatky využiteľné na sústavné skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na našich pracoviskách, sú súčasťou podkladov pre rozširovanie liečebných prístupov, rozvoj klinických algoritmov a identifikovanie ďalších potrieb pacientov pri liečbe bolesti chrbta. Vyplnením dotazníka pacient poskytuje lekárovi dôležité informácie o svojom aktuálnom zdravotnom stave, resp. ako sa reálne cíti a ako ho bolesť obmedzuje v každodennom živote a pri vykonávaní bežných činností. Pomáha týmto nielen sám sebe, ale zanecháva zároveň „indície“, ktoré môžu byť nápomocné aj pre ďalších pacientov s obdobnými zdravotnými ťažkosťami.

S akými typmi dotazníkov sa pacient v EuroPainClinics stretáva

Klinické štandardy liečby sa na pracoviskách EuroPainClinics riadia odporúčaniami medzinárodných spoločností SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain) ako garantmi kvality a odbornosti v oblasti liečby bolesti. V tejto nadväznosti na pracoviskách EuroPainClinics kontinuálne sledujeme pomocou dotazníkov špecifické ukazovatele, ktorými sú intenzita bolesti (VAS) a kvalita života pacienta.

Dotazník VAS – vizuálna analógová škála

Ide o stupnicu, na ktorej pacient hodnotí intenzitu svojej bolesti od 0 do 10, pričom hodnota 0 znamená žiadnu bolesť a hodnota 10 neznesiteľnú bolesť. Dotazník vyplňuje pacient pred prvou návštevou a potom vždy pri každej svojej návšteve ambulancie.

Dotazník QoL – Quality of Life

Dotazník sleduje momentálny zdravotný stav pacienta na piatich úrovniach (pohyblivosť, starostlivosť o seba, výkon obvyklých činností, bolesť/ťažkosti a úzkosť/depresia). V každej tejto dimenzii sa hodnotí jej úroveň od 1 do 5. Dotazník ďalej tvorí stupnica hodnotiaca kvalitu života od 0 do 100. Dotazník vyplňuje pacient prichádzajúci na prvé vyšetreniepri poslednej návšteve pracoviska.

AKO VYPLNENIE DOTAZNÍKOV V EUROPAINCLINICS PREBIEHA?

  • Vyplnenie prebieha v čakárni na tablete* určenom iba na tento účel, ktorý pacientovi zapožičia sestra.
  • Vyplnenie prebieha samostatne (otázky sú zrozumiteľne formulované).
  • Vyplnenie dotazníkov trvá zhruba 3 až 5 minút.
  • Dotazník/dotazníky môže pacient vyplniť a odoslať ešte pred svojou prvou návštevou EuroPainClinics a to na odkaze uvedenom v e-mailovej správe, ktorá je pacientovi zaslaná 48 pred návštevou. Výhodou online odoslania dotazníku je úspora času pre pacienta aj personál v ambulancii.

Vzhľadom na to, že získané údaje budú nápomocné výhradne pri liečbe pacienta, je v jeho záujme zodpovedať všetky otázky spôsobom maximálne zodpovedajúcim realite zdravotného stavu. 

Použitie tabletu je zaistené v súlade so zvýšenými hygienickými podmienkami na pracoviskách súvisiacimi s ochorením COVID-19.

Ako sú zabezpečené dáta dotazníka

Pacient pri vyplňovaní vidí na tablete iba svoje osobné údaje a svoje odpovede. Tieto sú po vyplnení dotazníka uložené do uzatvorenej databázy, ktorá nie je verejne prístupná ani nijako zverejňovaná. Tu zostávajú uložené iba pre potreby lekára. V prípade vytvárania hromadných EuroPainClinics štatistík sa dotazníky prevádzajú do anonymného formátu generujúceho iba číselné výstupy. 

Prečo dotazníky vyplňovať

Okrem už vyššie opísaných dôvodov je potrebné zdôrazniť najmä prínos osobnej participácie pacienta na identifikácii jeho zdravotných ťažkostí, ktoré umožňujú kontinuálne vyhodnocovanie úspešnosti jeho liečby a individuálne prispôsobenie liečby na mieru jeho zdravotného stavu. Každý pacient sa zároveň spolupodieľa na rozvoji liečebných prístupov, prostredníctvom ktorých môžeme na pracoviskách EuroPainClinics poskytovať špecializovanú starostlivosť tisícom ďalších pacientov. 

Klinické štúdie a klinický výskum EuroPainClinics

Pacient môže byť ďalej lekárom oslovený na účasť na štúdii zastrešenej klinickým výskumom EuroPainClinics, ktorý sa venuje analýze a vyhodnoteniu prínosov liečby prostredníctvom miniinvazívnych a endoskopických výkonov na výskumnej úrovni. Klinické štúdie sú registrované v medzinárodnej databáze ClinicalTrials.gov U.S. National Institutes of Health a ich výsledky sú publikované v tuzemských aj medzinárodných odborných periodikách. Pacient v prípade súhlasu dostane kontakt na koordinátora klinických štúdií, ktorý ho podrobne o celom priebehu účasti v štúdii inštruuje.