Odborný článok špecialistov EuroPainClinics v Medical Science

390 | 3 min

Ďalší významný počin z oblasti publikačnej činnosti lekárov EuroPainClinics predstavuje odborný článok MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD. a kolektívu„Clinical outcome of patients after endoscopic discectomy performed by two specialists“, ktorý vydal medzinárodný recenzovaný lekársky časopis Medical Science.

Analytický článok zhŕňa výsledky multicentrickej prospektívnej porovnávacej štúdie registrovanej v medzinárodnej databáze ClinicalTrials.gov NCT02742311, ktorá bola realizovaná v časovom období piatich rokov u pacientov po endoskopickom výkone na bedrových medzistavcových platničkách (perkutánna endoskopická lumbálna diskektómia-PELD). Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín, pričom uvedený endoskopický výkon vykonali dvaja erudovaní odborníci s rozsiahlou mnohoročnou klinickou praxou, avšak odlišných lekárskych špecializácií – u jednej skupiny intervenčný špecialista pre liečbu bolesti, a u druhej spinálny chirurg, ktorý absolvoval rozsiahly výcvik v endoskopických technikách.

U pacientov boli sledované a analyzované počas 12-mesačného hodnotenia od realizácie výkonu ako hlavné parametre stav vývoja bolesti chrbta a nôh pomocou numerickej hodnotiacej stupnice škály bolesti (NRS-Numerical Pain Scale), kvalita života v každodenných činnostiach pacienta pomocou dotazníka Oswestry Disability Index (ODI) a relatívne riziko reoperácií. Počas časového obdobia hodnotenia nebol zistený žiadny významný rozdiel medzi skupinami v klinických výsledkoch. Štúdia preukázala u oboch skupín rovnako kvalitné klinické výsledky: významne nižšie skóre bolesti chrbta i bolesti nôh, porovnateľnú úroveň zlepšenia kvality života po výkone a prakticky rovnaký podiel vo výskyte reherniácií.

Výsledok štúdie najmä poukázal na skutočnosť, že realizovaný endoskopický výkon je vhodnou metódou pre obe medicínske špecializácie, respektíve intervenčného špecialistu aj spinálneho chirurga. Autori článku sa v tejto nadväznosti zamýšľajú nad kompetenciami a kooperáciou oboch medicínskych špecializácií, ktorá sa v súčasnosti mnohokrát nenachádza v optimálnom nastavení. Vzhľadom na trend čoraz intenzívnejšieho presadzovania využívania miniinvazívnych výkonov v rade lekárskych odborov ako napríklad intervenčná kardiológia či intervenčná rádiológia by sa však mala stať rovnocenným aspektom aj v oblasti intervenčnej liečby bolesti. Vzájomná a efektívne nastavená spolupráca medzi oboma špecializáciami tak môže viesť k zlepšeniu klinických výsledkov liečby a priniesť pacientovi množstvo významných benefitov vrátane opätovného návratu do aktívneho a plnohodnotného života.

Náhled článku: Zdroj: Medical Science, 26, ms540e2621 (2022)