Česko-slovenské dialógy o bolesti s účasťou špecialistov EuroPainClinics

653 | 4 min

Odborné prednášky špecialistov EuroPainClinics zazneli na kongrese XXIII. Československé dialógy o bolesti a XXIX Slovenské dialógy, ktorý prebehol v dňoch 5. až 8. októbra v Zvolene. Pod vedením našich lekárov prebehol aj odborný workshop o využití sonografie v liečbe bolesti.

Každoročný algeziologický kongres Dialógy o bolesti je organizovaný v spolupráci odborných spoločností na čele so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB), Spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti ČLS JEP a ďalšími. Ako jedno z najvýznamnejších odborných podujatí na českej a slovenskej pôde prináša najnovšie poznatky a zaujímavé trendy odboru liečby bolesti. Hlavnými témami kongresu sa v tomto roku stala nádorová a nenádorová bolesť, intervenčná liečba bolesti a paliatívna medicína a ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii. Významný priestor na odbornú prezentáciu príspevkov z oblasti intervenčnej algeziológie patril lekárom EuroPainClinics.

Kongresu predchádzal dňa 5. októbra odborný workshop „Využitie sonografie v diagnostike a liečbe bolesti“, na ktorom sa ako prednášajúci a lektori predstavil lekársky tím EuroPainClinics medicínskeho riaditeľa MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD. Workshop prebehol formou teoretickej výuky a praktického výcviku. So základnou terminológiou a základmi práce s USG zoznámil účastníkov MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA. Využitie metódy ultrasonografie na rôznych anatomických strukturách sa vo svojich prednáškach ujali MUDr. Peter Lenčéš (hlava a krk), MUDr. Róbert Rapčan (hrudník a rameno), MUDr. Michal Matias (brušná a panvová oblasť), MUDr. L’ubomír Poliak (horná končatina) a MUDr. Michal Venglarčík (dolná končatina). V režii našich lekárov ako lektorov prebehol výcvik využitia USG pri jednotlivých strukturách na figurantoch.

V rámci programu kongresu potom následne špecialisti EuroPainClinics vystúpili s odbornými prednáškami v dvoch sekciách Intervenčnej algeziológie. Aktuálnemu prehľadu o metóde endoskopická diskektómia sa vo svojom príspevku venoval MUDr. Michal Matias. MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, sa zaoberal transforaminálnou endoskopiou a jej limitáciami v revízii foramenu a predného epidurálneho priestoru. MUDr. Michal Adam sa ujal témy endoskopickej ablácie facetových kĺbov, o endoskopickej denervácii SI kĺbu hovoril MUDr. Peter Lenčéš. MUDr. Martin Griger, FIPP, DESA, sa zameral vo svojej prednáške na cervikálnu epidurolýzu v liečbe rezistentnej onkologickej bolesti. MUDr. Róbert Rapčan priniesol zaujímavý vstup v podobe raritnej kazuistiky úspešného endoskopického ošetrenia lumbárnej hernie u vel’mi mladej pacientky.

V druhom bloku prednášok zazneli ďalšie veľmi zaujímavé príspevky. MUDr. Ladislav Kočan sa vo svojej prednáške zaoberal kryoabláciou ako vhodnou metódou po thorakotómii (intervenčný zákrok v oblasti hrudnej chrbtice). MUDr. Róbert Rapčan oboznámil publikum s výsledkami využitia neuromodulačnej liečby pri refraktérnej panvovej bolesti. MUDr. L’ubomír Poliak predstavil aktuálne terapeutické intervenčné postupy v liečbe bolesti pri trigeminálnej neuralgii.

Prednášky našich lekárov sa stretli s aktívnym zájmom, o čom svědčila hojná účasť v prednáškovej sále ako aj rad otázok v záverečnej diskusii. Teší nás, že sme odbornej verejnosti mohli predať relevantné poznatky, ktoré sú pilierom činnosti našich pracovísk v Českej republike aj na Slovensku, a na rozvoji ktorej implementáciou progresívnych trendov intervenčnej algeziológie permanentne pracujeme.

Ďakujeme našim lekárom za ich aktívnu účasť a hodnotné príspevky.