Sledovanie parametrov pre vašu úspešnú liečbu

509 | 5 min

V EuroPainClinics sa pacienti stretávajú so zdravotnými dotazníkmi, ktoré sú prínosnými nástrojmi pre celkový liečebný proces pacienta a pre evidenciu úspešnosti liečby. Pomocou dotazníkov sledujeme kľúčové ukazovatele, ktorými sú predovšetkým intenzita bolesti a kvalita života pacienta.

Pacient v dotazníkoch poskytuje užitočné informácie o svojom aktuálnom zdravotnom stave, o tom, ako sa reálne cíti a ako ho bolesť obmedzuje v každodennom živote a pri vykonávaní bežných činností. Pre lekárov sú tieto informácie nápomocné pri rozhodnutí o najoptimálnejšom výkone v rámci liečebného plánu tak, aby bol dosiahnutý čo najvyšší efekt úľavy od bolesti. Kontinuálny monitoring zdravotného stavu pacientov, ktorý je na pracoviskách EuroPainClinics zavedený, je v kontexte zdravotníckych zariadení jedinečným počinom, ktorým tak potvrdzujeme vysokú úroveň našej poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Sledovanie parametrov pacienta má zároveň nesporný význam z hľadiska štatistických analýz a zberu unikátnych dát pre strojové učenie. Výsledky môžu byť následne využité pri skvalitňovaní a rozširovaní liečebných postupov, rozvoji klinických algoritmov a štandardov, ktorými sa riadi liečba, a tiež pri identifikácii potrieb pacientov, ktoré je možné implementovať do každodennej klinickej praxe. Každý pacient tak poskytnutím svojich údajov môže pomôcť ďalším pacientom s bolesťou chrbta či kĺbov.

Intenzitu bolesti hodnotí vizuálna analógová škála

Najpodstatnejším sledovaným parametrom je intenzita bolesti. Na tento účel využívame vizuálnu analógovú škálu (VAS) ako jednu zo stupníc hodnotenia bolesti.

Ide o stupnicu, na ktorej pacient hodnotí intenzitu svojej bolesti od 0 do 10, pričom hodnota 0 znamená žiadnu bolesť a hodnota 10 neznesiteľnú bolesť. Dotazník vypĺňa pacient pred prvou návštevou a potom vždy pri každej ďalšej návšteve ambulancie. Dotazník VAS, ktorého vyplnenie trvá približne 3 až 5 minút, je možné vyplniť a odoslať dvoma spôsobmi:

  • E-mailom na odkaze uvedenom v e-mailovej správe, ktorú pacient dostane 48 hodín pred návštevou. Výhodou je úspora času pre pacienta aj personál v ambulancii.
  • V čakárni ambulancie pred návštevou lekára na tabletu určenému iba na tento účel, ktorý poskytne k dispozícii sestra.

Sledovanie intenzity bolesti po diagnostickom výkone

Zdravotný stav každého pacienta pravidelne sledujeme od začiatku jeho liečby až do ukončenia. Preto tiež už v rámci intervenčnej diagnostiky po vykonanom výkone vypĺňa pacient Protokol vyhodnotenia efektivity výkonu, kde zaznamenáva, koľko bolesti u neho pretrváva v určitých časových intervaloch. Toto hodnotenie umožňuje pozorovať efekt zmiernenia bolesti po testovacom zákroku, respektíve či bolo testovaním odhalené miesto-zdroj bolesti, vyhodnotiť stupeň čiže intenzitu bolesti a rozhodnúť o ďalšom najšetrnejšom spôsobe ošetrenia daných štruktúr. O tom, ako s protokolom správne pracovať, dostane pacient informácie od sestry v ambulancii.

Sledovanie kvality života súvisiace so zdravím

Dotazník QoL – Quality of Life

Dotazník sleduje momentálny zdravotný stav pacienta na piatich úrovniach (pohyblivosť, starostlivosť o seba, výkon obvyklých činností, bolesť/ťažkosti a úzkosť/depresia). V každej tejto dimenzii sa hodnotí jej úroveň od 1 do 5. Dotazník ďalej tvorí stupnica hodnotiaca kvalitu života od 0 do 100. Dotazník vypĺňa pacient prichádzajúci na prvom vyšetrení a pri poslednej návšteve pracoviska.

Dotazník ODI – Oswestry Disability Index

Dotazník hodnotí kvalitu života pacienta v každodenných činnostiach (sila bolesti, zvládanie osobných potrieb, nosenie bremien, chôdza, sedenie, státie, spánok, spoločenský život, sexuálny život, cestovanie). Prostredníctvom tohto dotazníka pacient poskytuje informácie o tom, ako bolesť chrbta alebo nôh ovplyvňuje jeho bežný každodenný život.

Vaše údaje sú u nás v bezpečí
Všetky osobné údaje a informácie pacienta sú po vyplnení akéhokoľvek dotazníka uložené do uzavretej databázy, ktorá nie je verejne prístupná ani zverejňovaná. Údaje slúžia výhradne na lekárske účely, respektíve na liečbu pacienta, a prípadne na štatistický prevod do anonymného formátu vo forme číselných výstupov.

Aj vy sa môžete stať súčasťou klinického výskumu EuroPainClinics

Pacient môže byť pri svojej liečbe lekárom oslovený k účasti na klinickej štúdii EuroPainClinics ku konkrétnej problematike. Štúdie sa venujú analýze a vyhodnoteniu prínosov intervenčnej liečby u pacienta. Sledované parametre umožňujú kvalifikovať typ bolesti, kvantifikovať zmeny intenzity bolesti a kvalitu života pred operačným výkonom a po ňom. Štúdie Klinického výskumu EuroPainClinics sú registrované v medzinárodnej databáze ClinicalTrials.gov U.S. National Institutes of Health a ich výsledky sú pravidelne publikované v rade tuzemských i medzinárodných odborných periodík. Ak pacient súhlasí so svojou účasťou (ktorá je anonymná) na štúdii, získava svojho koordinátora, ktorý ho po celú dobu priebehu štúdie sprevádza a koordinuje v určených časových intervaloch vypĺňanie súvisiacich dotazníkov.