Klinické štúdie ako neoddeliteľná súčasť výskumnej a vedeckej činnosti EuroPainClinics v medzinárodnom rozsahu vychádzajú z lekárskej praxe aplikovanej znalostnej platformy na partnerských pracoviskách.

Zámerom klinických štúdií je systematické zhromažďovanie a klasifikácia údajov o pacientoch podstupujúcich liečebné výkony na partnerských pracoviskách EuroPainClinics a ich objektívna analýza. Výsledky štúdií EuroPainClinics umožní porovnanie so štúdiami ďalších európskych a svetových pracovísk a stanú sa tak významným vedeckým prínosom pre skvalitňovanie medicínskych liečebných postupov a ich uvedenie do praxe v rámci medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidencia-based medicine), ktorá využíva najpresnejšie súčasné súčasné medicíny. rozhodovanie o liečbe pacienta.

Projekt prebieha v súčasnej dobe na 7 pracoviskách (v Prahe a v Slovenskej republike) a zahŕňa desať štúdií, z ktorých sedem je zaregistrovaných v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health a ďalšie štúdie v štádiu prípravy.

Projekt klinických štúdií prebieha pod záštitou neziskovej organizácie EuroPainClinics z. ú.

EuroPainClinics®Study I (EPCS I)
Štúdia je zameraná na klinický výskum liečebnej metódy periradikulárnej terapie (PRT) ako liečby koreňových syndrómov spôsobených útlakom nervového koreňa rôznymi patologickými procesmi. Najčastejšie sa jedná o pacientov s protrúziou, herniacou alebo prolapsom medzistavcovej platničky.

EuroPainClinicsStudy II (EPCS II)
Štúdia objektivizuje prínos miniinvazívneho endoskopického výkonu epiduroskopia u pacientov s bolesťami chrbta po jednej alebo viacerých operáciách chrbtice s tzv. syndrómom zlyhania chirurgického výkonu na chrbtici ako liečebného postupu – failed back surgery syndróm (FBSS).

EuroPainClinics®Study III (EPCS III)
Cieľom štúdie je objektivizácia prínosu miniinvazívnej endoskopickej techniky u pacientov s vertebroalgickým syndrómom po vykonaní výkonu Disc FX na medzistavcovej platničke.

EuroPainClinics®Study IV (EPCS IV)
Štúdia je zameraná na klinický výskum mininvazívneho výkonu rádiofrekvenčnej denervácie facetových kĺbov.

EuroPainClinics®Study V (EPCS V)
Predmetom štúdie je klinický prínos miniinvazívneho výkonu endoskopická diskektómia.

EuroPainClinics®Study VI (EPCS VI)

Cieľom projektu štúdie EPCS VI bude porovnanie klinického stavu pacientov so syndrómom zlyhania chirurgického výkonu na chrbtici ako liečebného postupu – failed back surgery syndrómom (FBSS) po implantácii miechového stimulátora. Táto štúdia je plánovaná v spolupráci s neurochirurgickou klinikou Nemocnice sv. Michala v Bratislave.

EuroPainClinics®Study VII (EPCS VII)

Cieľom projektu klinickej štúdie EPCS VII je retrospektívne porovnanie zmien klinického stavu a kvality života pacientov s chronickou bolesťou chrbta po 12 mesiacoch, ktorí podstúpili endoskopický epiduroskopický výkon.

Klinická štúdia je schválená regionálnou nemocničnou etickou komisiou po číslom 1/2019VUSCH a registrovaná v medzinárodnej databáze National Health Service USA. https://clinicaltrials.gov PRS: NCT03916666.

EuroPainClinics®Study VIII (EPCS VIII)

V štádiu prípravy – multicentrická prospektívna observačná porovnávacia štúdia EuroPainClinicsStudy VIII (EPCS VIII) bude zameraná na klinický výskum, ktorý bude porovnávať výhody a limitácie endoskopického a otvoreného prístupu pri spinálnej foraminoplastike.

EuroPainClinics®Study IX (EPCS IX)

V štádiu prípravy – neintervenčná, prospektívna výskumná štúdia je zameraná na zber dát a porovnanie intervenčných algeziologických spinálnych techník: 1. epiduroskopia, 2. epidurálna adheziolýza s navigovateľným katétrom (Racz katéter) a 3. tlaková kaudálna blokáda.

EuroPainClinics®Study XI (EPCS XI)

V štádiu prípravy – neintervenčná, prospektívna observačná klinická štúdia zameraná na zber dát a ich vyhodnotenie po výkonoch: rádiofrekvenčná termoablácia a rádiofrekvenčná kryoablácia mediálnych nervových ramienok senzitívne inervujúcich fazetové lumbálne kĺby.

Význam účasti pacienta v klinických štúdiách

Účasťou v klinických štúdiách EuroPainClinics sa pacienti podieľajú zásadným spôsobom na všeobecne prospešnom projekte s významným celospoločenským dopadom. Štúdie sú úplne anonymné, ochrana osobných údajov, súkromia a zdravotných informácií pacientov je absolútne garantovaná.