Klinický výskum

Klinické štúdie sú neoddeliteľnou súčasťou výskumnej a vedeckej činnosti EuroPainClinics®. Výskum nadväzuje na lekársku prax, pričom sa sledujú a porovnávajú výsledky našich ako aj partnerských domovských a zahraničných pracovísk.

Zámerom klinických štúdií je systematické zhromažďovanie a klasifikácia údajov o pacientoch podstupujúcich liečebné výkony na partnerských pracoviskách EuroPainClinics® a ich objektívna analýza. Výsledky štúdií EuroPainClinics® umožnia porovnanie so štúdiami ďalších európskych a svetových pracovísk a stanú sa tak významným vedeckým prínosom pre skvalitňovanie medicínskych liečebných postupov a ich uvedenie do praxe v rámci medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine), ktorá využíva najpresnejšie súčasné dôkazy pri rozhodovaní o liečbe pacienta.

Projekt prebieha v súčasnosti na 7 pracoviskách (v Prahe a v Slovenskej republike) a zahŕňa 5 štúdií, ktoré sú zaregistrované v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health a ďalšie štúdie v procese prípravy.

Projekt klinických štúdií prebieha pod záštitou neziskovej organizácie EuroPainClinics z. ú.

EuroPainClinics®Study I (EPCS I)

Štúdia je zameraná na klinický výskum liečebnej metódy periradikulárnej terapie (PRT) ako liečby koreňových syndrómov spôsobených útlakom nervového koreňa rôznymi patologickými procesmi. Najčastejšie sa jedná o pacientov s protrúziou, herniáciou alebo prolapsom medzistavcovej platničky.

EuroPainClinics®Study II (EPCS II)

Štúdia objektivizuje prínos miniinvazívneho endoskopického výkonu epiduroskopie u pacientov s bolesťami chrbta po jednej či viacerých operáciách chrbtice s tzv. syndrómom zlyhania chirurgického výkonu na chrbtici ako liečebného postupu – failed back surgery syndrome (FBSS).

EuroPainClinics®Study III (EPCS III)

Cieľom štúdie je objektivizácia prínosu miniinvazívnej endoskopickej techniky u pacientov s vertebroalgickým syndrómom po vykonaní výkonu Disc FX na medzistavcovej platničke.

EuroPainClinics®Study IV (EPCS IV)

Štúdia je zameraná na klinický výskum miniinvazívneho výkonu rádiofrekvenčnej denervácie facetových kĺbov.

EuroPainClinics®Study V (EPCS V)

Predmetom štúdie je klinický prínos miniinvazívneho výkonu endoskopickej diskektómie.

EuroPainClinics® Study VI (EPCS VI)

Cieľom projektu štúdie EPCS VI bude porovnanie klinického stavu pacientov so syndrómom zlyhania chirurgického výkonu na chrbtici ako liečebného postupu – failed back surgery syndrómom (FBSS) po implantácii miechového stimulátora. Táto štúdia je plánovaná v spolupráci s Neurochirurgickou klinikou Nemocnicou sv. Michala v Bratislave. 

EuroPainClinics® Study VII (EPCS VII)

Cieľom projektu štúdie EPCS VII je retrospektívne porovnanie zmien klinického stavu a kvality života pacientov s chronickou bolesťou chrbta po 12 mesiacoch, ktorí podstúpili endoskopický epiduroskopický výkon.

Klinická štúdia je schválená regionálnou nemocničnou etickou komisiou po číslom 1/2019VUSCH a registrovaná v medzinárodnej databáze National Health Service USA. https://clinicaltrials.gov PRS: NCT03916666 .

EuroPainClinics® Study VIII (EPCS VIII)

V procese prípravy – pripravovaná multicentrická prospektívna observačná komparatívna štúdia EuroPainClinicsStudy VIII (EPCS VIII) bude zameraná na klinický výskum, ktorý bude porovnávať výhody a limitácie endoskopického a otvoreného prístupu pri spinálnej foraminoplastike. 

EuroPainClinics® Study IX. (EPCS IX)

V procese prípravy – neintervenčná, prospektívna observačná štúdia je zameraná na zber dát a porovnanie intervenčných algeziologických spinálnych techník:1. epiduroskopia, 2. epidurálna adheziolýza s navigovateľným katétrom (Racz katéter) a 3. tlaková kaudálna blokáda.

EuroPainClinics® Study XI (EPCS XI)

V procese prípravy – neintervenčná, prospektívna observačná klinická štúdia zameraná na zber dát a ich vyhodnotenie po výkonoch: rádiofrekvenčná termoablácia a rádiofrekvenčná kryoablácia mediálnych nervových ramienok senzitívne inervujúcich fazetové lumbálne kĺby.

Význam účasti v klinických štúdiách

Účasťou v klinických štúdiách EuroPainClinics® sa pacienti podieľajú zásadným spôsobom na všeobecne prospešnom projekte s významným celospoločenským dopadom. Štúdie sú úplne anonymné, ochrana osobných údajov, súkromie a zdravotné informácie pacientov sú absolútne garantované.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia