Edukačná činnosť EuroPainClinics

Edukačná činnosť EuroPainClinics

EuroPainClinics univerzitným pracoviskom LF UPJŠ Košice

Pracovisko Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics v súčasnosti ako jediné klinické zariadenie na Slovensku spĺňa kritériá komplexnej intervenčnej diagnostiky a liečby. Túto skutočnosť od roku 2019 reflektuje vzájomná zmluvná spolupráca medzi EuroPainClinics a Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, keď na základe rozhodnutia dekana a akademického senátu bol EuroPainClinics udelený status fakultného výukového pracoviska ako Špecializovaného pracoviska intervenčnej algeziológie a spinálnych endoskopických techník EuroPainClinics z. ú. pre pregraduálnu výučbu nepovinného študijného predmetu Algeziológia. Výučba sa dotýka tuzemských aj zahraničných študentov LF UPJŠ. Garantom výučby je MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP. V súčinnosti s univerzitou ďalej EuroPainClinics vyvíja aktivity na grantových projektoch týkajúcich sa klinického výskumu. Špecialisti EuroPainClinics sa podieľajú na odbornom vedení diplomových prác zahraničných študentov LF. V spolupráci s Anatomickým ústavom LF UPJŠ v Košiciach zároveň EuroPainClinics participuje na výučbe študijného predmetu Klinická aplikovaná anatómia/klinická ultrazvuková anatómia.

EuroPainClinics spoluautorom nového postgraduálneho programu pre lekárov

V súčinnosti s odbornými spoločnosťami (Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, sekcia intervenčnej algeziológie, Slovenská neurochirurgická spoločnosť a Slovenská rádiologická spoločnosť) je EuroPainClinics spoluautorom nového študijného programu pre certifikačnú pracovnú činnosť „Neurointervenčná medicína“, schváleného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako certifikačné vzdelávanie v rámci postgraduálnej výučby. Začatie programu je plánované od jesene 2020 na subkatedre algeziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Certifikačný program je určený pre lekárov so získanou špecializáciou v odboroch algeziológie, neurochirurgie a rádiológie.

Kadaverové workshopy

V spolupráci s Anatomickým ústavom LF Univerzity J. A. Komenského v Bratislave usporadúva EuroPainClinics medzinárodné kadaverové workshopy zahrňujúce teoretickú výučbu a praktický výcvik s ústrednými témami praktickej anatómie a technických aspektov intervenčných prístupov vrátane pokročilých endoskopických techník pri liečbe vertebrogénnych syndrómov a ďalších indikácií. Workshopy prebiehajú za účasti renomovaných zahraničných špecialistov ako inštruktorov výcviku a prednášajúcich.

Kadaverový workshop, Bratislava, 2017
Kadaverový workshop, Bratislava, 2016

Edukačné semináre a inštruktáže

Intervenčné techniky liečby bolesti chrbta a veľkých kĺbov sú obsahom akreditovaných edukačných seminárov, ktoré EuroPainClinics pripravuje individuálne aj skupinovo pre tuzemské klinické a nemocničné zariadenia. Pre zahraničných špecialistov sú pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, ako medicínskeho tútora a hlavného školiteľa, vytvárané na mieru inštruktážne programy na tému pokročilých endoskopických techník.

AMS Group Italy, 1. workshop pre zahraničných špecialistov, 2018
AMS Group Italy, 2. workshop pro zahraniční špecialistov 2018
Experti MaxMoreSpine®System

Školiace centrum kryoablácie

EuroPainClinics pôsobí na Slovensku ako jediné školiace centrum na inštruktáž techniky miniinvazívneho výkonu kryoablácie pod RTG vrátane súvisiaceho technologického servisu. Školenia sú určené špecialistom z odborov anestéziológie, ortopédie, neurochirurgie, spinálnej chirurgie či intervenčnej rádiológie.

Miniinvazívny výkon kryoablácia

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia