EuroPainClinics univerzitným pracoviskom LF UPJŠ Košice

Pracoviská Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics v súčasnosti ako jediné klinické zariadenia na Slovensku spĺňajú kritériá komplexnej intervenčnej diagnostiky a liečby. Túto skutočnosť od roku 2019 reflektuje vzájomná zmluvná spolupráca medzi EuroPainClinics a Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafaříka v Košiciach, kedy na základe rozhodnutia dekana a akademického senátu bol EuroPainClinics udelený status fakultného výukového pracoviska ako Špecializovaného pracoviska. ú. pre pregraduálnu výučbu nepovinného študijného predmetu Algeziológie. Výučba sa dotýka tuzemských aj zahraničných študentov LF UPJŠ. Garantom výučby je MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, Ph.D.

Edukační činnost EuroPainClinics

V súčinnosti s univerzitou ďalej EuroPainClinics vyvíja aktivity na grantových projektoch týkajúcich sa klinického výskumu. Špecialisti EuroPainClinics sa podieľajú na odbornom vedení diplomových prác zahraničných študentov LF. V spolupráci s Anatomickým ústavom LF UPJŠ v Košiciach zároveň EuroPainClinics participuje na výučbe študijného predmetu Klinická aplikovaná anatómia/Klinická ultrazvuková anatómia.

EuroPainClinics spoluautorom nového postgraduálneho programu pre lekárov

V súčinnosti s odbornými spoločnosťami (Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, sekcia intervenčnej algeziológie, Slovenská neurochirurgická spoločnosť a Slovenská rádiologická spoločnosť) je EuroPainClinics spoluautorom nového študijného programu pre certifikačnú pracovnú činnosť „Neurointervenčná medicína“, schváleného Ministerstvom zdravotníctva v rámci postgraduálnej výučby. Začatie programu je plánované od jesene 2020 na subkatedre algeziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Certifikačný program je určený pre lekárov so získanou špecializáciou v odboroch algeziológie, neurochirurgie a rádiológie.

Kadaverové workshopy

V spolupráci s Anatomickým ústavom LF Univerzity J. A. Komenského v Bratislave organizuje EuroPainClinics medzinárodné kadaverové workshopy zahrňujúce teoretickú výučbu a praktický výcvik s ústrednými témami praktickej anatómie a technických aspektov intervenčných prístupov vrátane pokročilých endoskopických techník. Workshopy prebiehajú za účasti renomovaných zahraničných špecialistov ako inštruktorov výcviku a prednášajúcich.

Kadaverový workshop Budapešť, 2021
Kadaverový workshop Bratislava, 2017
Kadaverový workshop Bratislava, 2016

Edukačné semináre a inštruktáže

Intervenčné techniky liečby bolesti chrbta a veľkých kĺbov sú obsahom akreditovaných edukačných seminárov, ktoré EuroPainClinics pripravuje individuálne aj skupinovo pre tuzemské klinické a nemocničné zariadenia. Pre zahraničných špecialistov sú pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., ako medicínskeho tútora a hlavného školiteľa, vytvárané na mieru inštruktážne programy na tému pokročilých endoskopických techník.
AMS Group Italy, 1. workshop pre zahraničných špecialistov, 2018
AMS Group Italy, 2. workshop pre zahraničných špecialistov, 2018
Experti MaxMore Spine® system

Školiace centrum kryoablácie

EuroPainClinics pôsobí na Slovensku ako jediné školiace centrum pre inštruktáž techniky inovatívnej miniinvazívnej techniky kryoablácie pod RTG, vrátane súvisiaceho technologického servisu. Školenia sú určené špecialistom z odborov anestéziológie, ortopédie, neurochirurgie, spinálnej chirurgie či intervenčnej rádiológie.

Miniinvazívny výkon kryoablácie

Interventional Pain Academy

Od roku 2023 zaisťuje edukačné aktivity pre odbornú verejnosť vzdelávacie inštitúcie Interventional Pain Academy by EuroPainClinics (IPA). Hlavným aspektom činnosti IPA je kontinuálne napĺňanie záujmov lekárov intervenčnej liečby bolesti v ich potrebách a požiadavkách na vysoko kvalitnú edukáciu. Táto platforma ponúka unikátny priestor, kde môžu zdieľať informácie formou otvorenej profesionálnej odbornej komunikácie a vzájomnej diskusie s cieľom profesijného obohacovania.

Cieľom IPA je oslovovať lekárov, ktorí sa venujú poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a služieb v oblasti intervenčného manažmentu bolesti. Spojiť lekárov z tohto odboru, najmä v regióne strednej Európy, pôsobiacich v rôznych prostrediach – v priestoroch súkromných ambulantných chirurgických centier, algeziologických, ortopedických, anesteziologických ambulancií aj na nemocničných oddeleniach.

Kompletné informácie o činnosti IPA a aktuálny prehľad edukačných projektov nájdete na webovej stránke interventionalpainacademy.com