Medicínske poznatky a praktické klinické skúsenosti zdieľa EuroPainClinics formou vlastných vzdelávacích programov, ktorých cieľom je rozšíriť a prehĺbiť záujem odbornej multidisciplinárnej verejnosti o odbor intervenčnej liečby bolesti a súčasne posunúť znalosti v tejto oblasti liečby na novú úroveň. Aktívne participuje na externých vzdelávacích aktivitách a venuje sa pravidelnej prednáškovej činnosti, a to na domácej aj zahraničnej odbornej pôde.

Neoddeliteľnou súčasťou výskumnej činnosti EuroPainClinics sú klinické štúdie, ktorých cieľom je vedecký prínos pre skvalitňovanie medicínskych postupov a ich aplikácie do praxe v rámci medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine).

Edukačná činnosť

Pracoviská kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics v súčasnosti ako jediné klinické zariadenia na Slovensku spĺňajú kritériá komplexnej intervenčnej diagnostiky a liečby. Túto skutočnosť od roku 2019 reflektuje vzájomná zmluvná spolupráca medzi EuroPainClinics a Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafaríka v Košiciach, kedy na základe rozhodnutia dekana a akademického senátu bol EuroPainClinics udelený status fakultného výukového pracoviska PainClinics z. ú. pregraduálnu výučbu nepovinného študijného predmetu Algeziológie.

Viac o Edukačnej činnosti

Vedecko-výskumná činnosť

Spoločná činnosť na komplexnom štruktúrovanom výskume je hlavnou náplňou partnerstva EuroPainClinics a Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, ktoré od marca 2020 zakotvuje dohoda o vzájomnej spolupráci. V rámci spolupráce sú definované aktivity zahŕňajú vývoj, výskum a aplikáciu modelov merania a matematických algoritmov pre optimálny návrh a realizáciu klinických skúšok, analýzu pozorovaných údajov a štatistické vyhodnotenie klinických skúšok, spoločné vedecké publikovanie, vývoj ďalších produktov a služieb v súlade s vedeckými a technologickými zámermi. oboch partnerov a rad ďalších projektov.

Viac o Vedecko-výskumnej činnosti

Publikačná činnosť

[01] EQ-5D-5L questionnaire as suitable assessment of quality of life after epiduroscopy Multicenter randomized double-blind pilot study / Rapčan, R. … [et al.]. In: Wiener Klinische Wochenschrift. – ISSN 0043-5325 2020 Jan 7. doi: 10.1007/s00508-019-01590-z. RAPCAN, Róbert, KOCAN, Ladislav, WITKOVSKY · Viktor – MLÁKA Juraj – GRIGER Martin – BURIANEK Miroslav – RAPCANOVÁ Simona ·-HAMMOND Anthony  – POLIAK Lubomír – TIRPÁK Róbert  – SIMONOVÁ Jana – SABOL Frantisek, VASKOVÁ Janka ]

Viac o Publikačnej činnosti

Klinický výskum

Klinické štúdie ako neoddeliteľná súčasť výskumnej a vedeckej činnosti EuroPainClinics v medzinárodnom rozsahu vychádzajú z lekárskej praxe aplikovanej znalostnej platformy na partnerských pracoviskách.

Viac o Klinickom výskume