2. kadáverový workshop EuroPainClinics® detailne preveril techniky intervenčnej liečby

1590 | 7 min

EuroPainClinics

Priestory Anatomického ústavu v Bratislave privítali v dňoch 4. a 5. marca účastníkov medzinárodného workshopu, ktorí sa spoločne zaoberali technickými aspektmi a najefektívnejšími prístupmi pri liečbe bolesti bedrovej a krčnej chrbtice. Na vzdelávacom workshope sa zúčastnilo takmer štyridsať hostí, pričom pri spoločnej vedeckej práci sa zišlo viac než dvadsať lekárov-špecialistov z Českej a Slovenskej republiky, Talianska, Turecka či Ekvádoru.

cadaver_I_intro

Dvojdňový program ponúkol vysokokvalitný vzdelávací obsah vo forme odborných prednášok a intenzívneho praktického výcviku. V sérii odborných prednášok zazneli napr. témy diskogénnej bolesti, rádiofrekvenčnej denervácie lumbálnych a cervikálnych facetových kĺbov, lumbálnej diskografie, metódy Disc FX, endoskopickej diskektómie, epiduroskopie či neurostimulácie. Získané poznatky si účastníci workshopu následne preverili pri praktickom výcviku, ktorý prebiehal v štyroch pracovných skupinách. Náročný program sprevádzala aktívna profesijná diskusia. Ako hlavní inštruktori a prednášajúci sa predstavili Dr. Sherdil Nath (Švédsko), Dr. Anthony Hammond (Veľká Británia), Dr. Stefan Hellinger (Nemecko), MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a MUDr. Juraj Mláka (Slovenská republika).

Druhý kadáverový workshop prebehol za mimoriadneho ohlasu a potvrdil status prestížnej vzdelávacej udalosti na medzinárodnej úrovni. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, uviedol: „Celkový priebeh a odbornú úroveň tohtoročného kadáverového workshopu hodnotíme jednoznačne veľmi vysoko. Pripravili sme veľmi dobre organizovanú štruktúru, a to tak v teoretickej, ako aj praktickej časti, v rámci ktorej sme vďaka odbornému vedeniu špičkových lektorov odovzdali všetky plánované vedomosti. V tejto nadväznosti už tiež pripravujeme nový edukačný koncept, ktorý prepojí kadaverovú časť workshopu s priamym prenosom konkrétnych prípadov z operačnej sály.“

Z priaznivých ohlasov účastníkov si dovoľujeme uviesť niektoré z nich. MUDr. František Jurčaga, primár neurologického oddelenia Nemocnice Svätého Michala v Bratislave, uviedol:„Veľmi rád som sa zúčastnil na tomto workshope, ktorý bol vedený významnými zahraničnými i našimi lektormi. Oceňujem vysokú úroveň teoretickej a následne aj  praktickej časti, kde sme si mohli nadobudnuté vedomosti vyskúšať.“Spokojnosť s priebehom vyjadrili aj zahraniční hostia. Ricardo Lambertini, obchodný manažér partnerskej spoločnosti AMS Group z Talianska, ktorý na workshop odprevadil hostí z Talianska, Turecka či Ekvádoru, ocenil intenzívny a bohatý program, ktorý splnil jeho očakávania dozvedieť sa viac o produktoch a vidieť techniky, ktoré predviedli jedni z najvýznamnejších európskych expertov priamo v praxi. Helen Bleazard, medicínska distribútorka spoločnosti, ocenila veľmi dobrú organizáciu workshopu a kvalitný obsah výučby. MUDr. Juraj Mláka, jeden z hlavných inštruktorov, doplnil: Aj pre mňa ako inštruktora bol workshop nesmierne užitočný, pretože som sa ako vždy, keď vyučujem, mal zároveň možnosť osobne niečo nové naučiť. V tejto súvislosti oceňujem napríklad ukážky postupu uloženia rádiofrekvenčných ihiel v oblasti krčnej chrbtice Dr. Sherdila Natha.“

Záujem o odbor intervenčnej liečby bolesti má stále rastúcu tendenciu a EuroPainClinics® prostredníctvom svojich vzdelávacích aktivít i naďalej pokračuje v odovzdávaní teoretických poznatkov a klinických skúseností lekárom v tuzemskom i medzinárodnom meradle.

Ďakujeme všetkým účastníkom workshopu za ich účasť a partnerom workshopu, spoločnostiam Medtronic, AMS Group a eliquence. Ďakujeme doc. MUDr. Eliške Kubíkovej, PhD., prednostke Anatomického ústavu LF UK v Bratislave, ako hlavnému partnerovi za vynikajúcu spoluprácu a možnosť organizácie workshopu v priestoroch Anatomického ústavu. Lenke Kovaličovej, Matúšovi Gmitterovi a Ing. Jánovi Varholovi z organizačného tímu EuroPainClinics® patrí poďakovanie za perfektné zabezpečenie organizačnej stránky a hladký priebeh celého náročného projektu.

O svoje klinické skúsenosti a dovednosti sa podelili hlavný inštruktori workshopu:

foto_Sherdil

Odbornú časť začal Dr. Sherdil Nath, ktorý sa vo svojich prednáškach „Spinal Pain“ a „Facet Joint Pain“ zaoberal témou rádiofrekvenčnej denervácie lumbálnych a cervikálnych facetových kĺbov. Zdôraznil význam precízneho vyšetrenia vrátane nutnosti presného testovania všetkých symptómov, ktoré je potrebné brať do úvahy pri definovaní zdroja bolesti a stanovení diagnózy. Pri výcviku Dr. Nath s entuziazmom jemu vlastným zdieľal svoje rokmi praxe nadobudnuté skúsenosti a neoceniteľné praktické rady pri diagnostike a následnej rádiofrekvenčnej denervácii facetových kĺbov. Venoval sa nielen samotnému umiestňovaniu ihiel, ale i presnému nastaveniu RTG prístroja a maximalizácii bezpečnosti zákroku pre pacienta.

hellinger_2

Progresívne novinky v technikách metódy Disc FX predstavil Dr. Stefan Hellinger, ktorý ďalej porozprával o súvisiacich medicínskych faktoroch, ako sú zápalové indikátory, vaskulárne a tkanivové faktory či diskoepidurálny komplex a pripomenul tiež napr. definície diagnózy a typy operačného ošetrenia diskálnych herniácií z hľadiska historického vývoja. Súčasťou prednášky bol tiež videozáznam veľmi profesionálne pripravených preparátov platničiek. V praktickej časti sa Dr. Hellinger venoval technike Disc-FX a jej potenciálu v kombinácii s endoskopickou kamerou pri odstránení foraminálnej hernie platničky.

kadaver_tony

Dr. Anthony Hammond hovoril v prednáške „Clinical Aspects of IVD Management“ o komplexnej problematike diskogénnej bolesti. Priblížil pôvod vnútorného narušenia disku, vznik zápalu disku, jeho patológiu a ďalšie zápalové mediátory. Zdôraznil nutnosť znalosti detailnej anatómie diagnostikovanej bolesti zovšetkých pohľadov, napr. z hľadiska jej histórie, vyšetrenia, zobrazenia či patológie. Zaoberal sa tiež zobrazovacími metódami a metódou diskografie ako kľúčového vyšetrenia. V praktickej časti Dr. Hammond predviedol techniky diskografie vrátane praktických tipov a trikov pri ťažkých anatomickým pomeroch.

cadaver_2

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, načrtol v prvej prednáške „Is SCS just a long lasting placebo?“ tému neuromodulačnej liečby Spinal Cord Stimulation (SCS)spočívajúcu v stimulácii miechy ako metódy liečby závažnej chronickej bolesti. Zmienil hľadisko terapeutického účinku SCS pre periférne vaskulárne ochorenie a anginu pectoris a nastolil veľa otázok týkajúcich sa vlastnej implantácie stimulátora, miesta i časového nastavenia. V druhej prednáške priblížil metódu endoskopickej diskektómie lumbálnej chrbtice „Endoscopic discectomy of the lumbar spine“ ako bezpečnú a efektívnu techniku odstránenia herniácií disku. MUDr. Rapčan predviedol pri výuke precízne techniky operačných prístupov pri endoskopických výkonoch.

cadaver_juraj

S metódou epiduroskopie oboznámil účastníkov MUDr. Juraj Mláka. Vyzdvihol prínosy epiduroskopie ako diagnostickej metódy, ktorá podáva veľa významných informácií o epidurálnom priestore. Detailne opísal vznik epidurálnych adhézií a pripomenul najčastejšiu príčinu vzniku adhézií v dôsledku operácie na chrbtici a následného vzniku syndrómu zlyhania chirurgickej liečby (FBSS – failed back surgery syndrom), predstavil ďalej operačné inštrumenty a spôsob mechanického odstránenia adhézií. V rámci výuky MUDr. Mláka predviedol účastníkom, ako spoľahlivo identifikovať vstup cez hiatus sacralis, ako navigovať epiduroskop v prednom i zadnom epidurálnom priestore a vizualizovať jednotlivé forameny.