MUDr. Michal Adam, FIPP, prednášal na XIV. ročníka Sympózia o liečbe bolesti

106 | 3 min

MUDr. Michal Adam, FIPP, vedúci lekár EuroPainClinics Brno a EuroPainClinics Olomouc, vystúpil s odbornou prednáškou na XIV. Sympóziu o liečbe bolesti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11. až 13. apríla v Brne.

Sympózium o liečbe bolesti s medzinárodnou účasťou je tradičným stretnutím špecialistov odborov algeziológie, neurológie, neurochirugie a ďalších odborov. Sympózium prebehlo pod záštitou Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSŠLB) ČLS JEP s odbornou garanciou predsedu spoločnosti doc. MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D., a MUDr. Tomáša Nežádala, Ph.D., predsedu Sekcie pre diagnostiku a liečbu bolesti hlavy ČNS ČLK JEP. V jednotlivých sekciách programu zaznela oznámenie s hlavnými témami orofaciálnej bolesti, bolesti hlavy a krku a intervenčnej liečby bolesti hlavy. Predstavené boli novinky vo farmakoterapii chronických bolestivých stavov hlavy a kazuistiky z liečby bolesti hlavy v klinickej praxi.

MUDr. Michal Adam, FIPP, vystúpil v rámci bloku Intervenčná liečba bolesti, a vo svojej odbornej prednáške „Využitie inovatívnych prístupov v invazívnej liečbe bolesti hlavy“ sa zameral na možnosti a aktuálne trendy v oblasti diagnostiky a liečby bolestí hlavy a krku. V prvej časti prednášky sa zaoberal metódou neuromodulácie pri liečbe bolesti hlavy a efektívneho využitia potenciálu fokusovanej ultrazvukovej vlny ako neinvazívneho ošetrenia pri liečbe neuropatickej bolesti v oblasti hlavy, medzi ktoré patrí najčastejšie trigeminálna neuralgia. Predstavil inovatívne stratégie invazívneho ošetrenia s využitím mikroskopických optických zariadení, ako je technologická novinka – prístroj EvouTouch 7 StarScope kombinujúci endoskopické a ultrazvukové zobrazenie a umožňujúci precíznu vizualizáciu konkrétnych štruktúr vo veľmi vysokom rozlíšení. Mikroendoskopia alebo „needlescopy“ je tak ďalšou efektívnou metódou, ktorá významne spresňuje navigáciu intervenčných výkonov, ktoré sú na našich pracoviskách poskytované.

Druhú časť prednášky MUDr. Adam venoval, za aktívneho záujmu publika, interaktívnemu vhľadu priamo do praxe, a to formou live case videa zachytávajúceho intervenčný výkon u pacienta s trigeminálnou neuralgiou, kedy bola vykonaná balónková kompresia pod röntgenovou a endoskopickou kontrolou s využitím 7StarScope. Výkon prebehol v realizácii MUDr. L’ubomíra Poliaka, FIPP, špecialistu intervenčnej liečby bolesti EuroPainClinics Bardejov.

MUDr. Michalovi Adamovi, FIPP, ďakujeme za jeho aktívnu účasť na sympóziu a zdieľaní hodnotného oznámenia odbornej verejnosti.