Nová vysokoškolská publikácia s autorstvom špecialistov EuroPainClinics

139 | 2 min

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach aktuálne vydala nová vysokoškolská skriptá „Autonómny nervový systém v klinickej praxi“. Autormi publikácie sú MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, špecialista EuroPainClinics v Košiciach, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, a MUDr. Dušan Rybár, PhD., prednosta KAIM Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.

Nová publikácia „Autonómny nervový systém v klinickej praxi“ prináša komplexný pohľad na špecifiká vegetatívneho nervového systému, ktorý sa ako súčasť periférneho nervového systému významne podieľa na regulácii celého radu životne dôležitých funkcií.

Obsah publikácie autori MUDr. Ladislav KočanMUDr. Róbert Rapčan a MUDr. Dušan Rybár koncipovali do všeobecnej a špeciálnej časti, v ktorých predkladajú ucelený všeobecný prehľad anatomických a fyziologických aspektov nervového systému a ďalej popis jeho jednotlivých anatomických úsekov, súvisiacich diagnóz a ochorení vrátane terapeutických intervencií v klinickej praxi. Uvedené intervenčné výkony vychádzajú z aktuálnych odporúčaní medicíny založenej na dôkazoch (EBM-evidence based medicine) na podklade realizovaných klinických štúdií. Systémom interpretácie a hodnotenia vedeckých dôkazov vrátane typov klinických štúdií je v publikácii venovaná samostatná kapitola.

Publikácia je vysoko hodnotným študijným materiálom určeným pre študentov 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva a ako užitočný prehľadový nástroj je k dispozícii lekárom špecializácií anestéziológia, intenzívna medicína a algeziológia.

Autorom blahoželáme k významnému publikačnému počinu, ktorý predstavuje moderné spracovanie vysoko aktuálnej problematiky s relevantným prínosom pre liečbu pacientov.