EuroPainClinics partnerom Ústavu merania Slovenskej akadémie vied

1512 | 2 min

Je nám cťou informovať o prestížnej udalosti, ktorá znamená významný posun v doterajšej vedeckovýskumnej činnosti našich pracovísk. Dňa 5. marca bola uzavretá vzájomná Dohoda o spolupráci vo vedeckom výskume medzi EuroPainClinics a Ústavom merania Slovenské akadémie vied.

Obe inštitúcie sa budú podieľať na spoločnom vývoji a aplikácii modelov merania, analýze a štatistickom hodnotení a ďalších aktivitách smerujúcich najmä k maximálnemu využitiu potenciálu klinického výskumu EuroPainClinics. Slávnostného aktu podpisu Dohody o spolupráci sa ujali MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, a doc. Viktor Witkovski, CSc., riaditeľ Ústavu merania Slovenskej akadémie vied (SAV).

MUDr. Rapčan pri tejto výnimočnej príležitosti zároveň prijal pozvanie k odbornému seminári pre akademických pracovníkov SAV, ktorým predstavil diagnostické a terapeutické postupy pri liečbe bolestivých stavov a aktuálne trendy v technikách intervenčnej liečby bolesti. Prednáška vyvolala u početného publika zastúpeného odborníkmi rôznych vedných odborov aktívny záujem vrátane diskusií. Detailne diskutovanou otázkou sa stala napríklad objektívna kvantifikácia parametra intenzity bolesti pacientov a cielené využitie výsledkov meraní pri liečbe v globálnom kontexte.

Spolupráca so Slovenskou akadémiou vied je vynikajúcou príležitosťou pre rozširovanie aktuálnych projektov i ďalší rozvoj pevne etablovaného segmentu vedeckovýskumnej činnosti EuroPainClinics, a to najmä v sekcii klinických štúdií, ktorých výsledky publikoval rad medzinárodných karentových periodík ako Wiener Klinische Wochenschrift, Bratislava Medical Journal, Pain Medicine, Herald scholarly Open Access – Journal of Emergency Medicine, Trauma and Surgical Care, ai.