Odborný článok publikoval Bratislava Medical Journal

1639 | 1 min

Ďalším významným úspechom pre klinický výskum EuroPainClinics je aktuálne publikovanie odborného článku v prestížnom vedeckom časopise Bratislava Medical Journal. Autori sa v článku zaoberajú minimálne invazívnym výkonom endoskopické diskektómie ako efektívnym liečebným riešením hernie bedrovej medzistavcovej platničky.

Podkladom odborného článku sa stala prospektívna observačná multicentrická dvojito zaslepená klinická štúdia, ktorá skúma klinické výsledky výkonu endoskopická diskektómia realizovaným z hľadiska dvoch operačných prístupov: transforaminálním (tj. cez otvor stavca) a interlaminárním (medzi plochami stavca).

Klinická štúdia prebiehala v období 12 mesiacov u dvoch skupín pacientov a sledovala dva hlavné parametre: stupeň intenzity bolesti dolnej časti chrbta a končatiny na 11 bodovej numerickej škále a funkčné obmedzenia a kvalitu života pacienta podľa dotazníka Oswestry Disability Index (ODI). V oboch týchto parametroch preukázala výrazné zlepšenie a potvrdila tak efektivitu výkonu endoskopické diskektómie ako vhodné liečebné riešenie oproti otvoreným chirurgickým technikám.

Článok je možné pozreť tu