Odborný článok EuroPainClinics vydal americký lekársky časopis Medicine

350 | 3 min

Novým významným úspechom na poli publikačných aktivít EuroPainClinics je odborný článok „Endoscopic discectomy of herniated intervertebral disc and changes in quality-of-life EQ-5D-5L analysis“ špecialistov EuroPainClinics a spolupracujúcich autorov, ktorý v aktuálnom vydaní zverejnil prestížny karentovaný časopis Medicine.

Autori na čele s MUDr. Róbertom Rapčanom, FIPP, MBA, PhD., medicínskym riaditeľom EuroPainClinics, predstavujú v článku analýzu výsledkov klinickej štúdie, ktorej cieľom bolo zhodnotenie zmien v kvalite života pacientov, ktorí podstúpili miniinvazívny výkon perkutánnej endoskopickej lumbálnej diskektómie s použitím troch typov technických prístupov. Klinická štúdia registrovaná v medzinárodnej databáze Clinical Trials.gov (NCT02742311) zahŕňala celkom 470 pacientov a prebiehala na pracoviskách v Bratislave, Bardejove, Košiciach, Prahe a Brne.

Na hodnotenie kvality života bolo použitých niekoľko typov zdravotných dotazníkov. Hodnotená bola primárne intenzita bolesti vyžarujúca do chrbta a končatín meraná pomocou numerickej hodnotiacej škály (NRS) a rozsah bolesti dolnej časti chrbta pomocou dotazníka Oswestry Disability Index(ODI). Výskum EuroQol zahŕňal aj päťdimenzionálny dotazník EQ-5D-5L, ktorý skúma päť oblastí: mobilitu, sebastarostlivosť, obvyklé aktivity, bolesť/nepohodlie a úzkosť/depresiu, a hodnotenie kvality života pomocou vizuálnej analógovej stupnice EQ-VAS. Výsledky štúdie ukázali významné zlepšenie vo všetkých sledovaných parametroch vrátane zmiernenia bolestí chrbta a dolných končatín, ktoré pretrvávalo 12 mesiacov po endoskopickom výkone.

Výsledky štúdie zároveň ukázali, že perkutánna endoskopická lumbálna diskektómia ako miniinvazívna technika s radom klinických výhod, ako je zníženie použitia celkovej anestézie, menšie poškodenie mäkkých tkanív a okolitého svalstva, rýchlejšie hojenie rany, zníženie nestability chrbtice či kratší čas rekonvalescencie, je pri liečbe bolesti efektívnym intervenčným výkonom a pri porovnaní rôznych prístupov neboli pozorované žiadne významné rozdiely v komplikáciách alebo re-herniáciách (opätovné vysunutie platničiek).

Odborný článok je možné pozreť na odkazu tu

Gratulácia k mimoriadnemu publikačnému počinu je smerovaná všetkým autorom z radov lekárov pracovísk EuroPainClinics a ďalším špecialistom spolupracujúcich klinických zariadení, vedeckých inštitúcií a univerzitných pracovísk, ktorí na rozsiahlej realizácii štúdie a precíznej náročnej príprave na publikovanie výsledkov participovali, menovite MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPPdoc. RNDr. Viktor Witkovsky, CSc., MUDr. Simona Rapčanová, MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRAMUDr. Róbert Tirpák, FIPP, MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, doc. RNDr. Janka Vašková, PhD., doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., za koordináciu klinických dotazníkov Eva Manik a Bc. Ema Hutková.

Odborný recenzovaný časopis Medicine® s otvoreným prístupom (Wolters Kluwer, Baltimore, USA, impact faktor 1,82), je vysoko kvalitnou platformou pre publikovanie vedeckého obsahu širokého spektra lekárskych vedných odborov a subšpecializácií, pokrýva najnovší výskum a vývoj v klinickej medicíne a publikuje texty z viac ako 40 odborných oblastí.