Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

Clinical Research Advisor

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., je matematický štatistik, špecialista na analýzu dát. Je vedeckým pracovníkom Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, kde vedie oddelenie teoretických metód. Je odborníkom na teóriu matematicko-štatistických metód ako aj výpočtové aspekty štatistickej analýzy dát. Jeho výskum je zameraný na rozvoj nových metód v oblasti matematickej štatistiky a aplikovanej matematiky, predovšetkým na výskum v oblasti lineárnych a nelineárnych regresných modelov, výskum štatistických metód a algoritmov pre biomedicínske aplikácie, technické aplikácie, problémy merania a metrológiu. Má skúsenosti s riešením domácich aj medzinárodných vedeckých projektov (podporených grantovými agentúrami v SR, ČR, Rakúsku ako aj komisiou EÚ v rámci jej programov podpory vedy) zameraných na rôzne aspekty matematickej štatistiky ako aj na biomedicínsky výskum, kde pôsobil ako špecialista na štatistickú analýzu nameraných údajov.

Viktor Witkovski vyštudoval odbor Pravdepodobnosť a matematická štatistika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde v roku 1986 získal titul RNDr. Vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) získal v roku 1993 v Slovenskej akadémii vied, kde odvtedy aj pôsobí v Ústave merania SAV. V roku 2005 získal vedecko-pedagogickú hodnosť docent (Doc.) matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia