Nové trendy v zdravotníckych vedách v Prešove

417 | 2 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, a MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, vystúpili na medzinárodnej vedeckej konferencii „Quo vadis zdravotníctvo V. – Nové trendy v zdravotníckych vedách 2022“ organizované Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

Vedecko-odborná konferencia sa v tomto roku uskutočnila pri slávnostnej príležitosti 20. výročia vzniku Fakulty zdravotníckych odborov. Dvojdňový program bol doslova nabitý odbornými prednáškami s radom zdravotníckych tém z oblasti vedeckého výskumu i klinickej praxe. Nové poznatky a skúsenosti boli zdieľané v prednáškových blokoch ako napríklad Ošetrovateľstvo 21. storočia, Pôrodnícka asistencia, Trendy a vzdelávanie v odbore urgentná medicína a záchranná služba, Trendy v laboratórnych vyšetrovacích metódach, rádiodiagnostike, rádioterapii a nukleárnej medicíne, Ergoterapia, Fyzioterapia, a v ďalších disciplínach.

Odborné príspevky oboch našich špecialistov sa stretli s veľmi aktívnym záujmom publika. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, vystúpil v rámci sekcie „Nové trendy v zdravotníctve“, kde vo svojej odbornej prednáške predstavil case report venovaný úspešnej liečbe na našom pracovisku v prípade externej nesprávnej diagnostiky úžinového syndrómu dolnej končatiny. MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, sa vo svojej prednáške zameral na komplexnú tému endoskopickej liečby bolesti chrbta, a zaujal zároveň funkciu člena predsedníctva sekcie „Nové diagnostické a terapeutické postupy vo fyzioterapii a ergoterapii“.

Konferencia určená pre akademických pracovníkov, odborníkov z praxe, a študentov nelekárskych zdravotníckych odborov je organizovaná Fakultou každoročne, a je významným zdrojom zdieľania nových poznatkov, odborných i praktických skúseností, ktoré reflektujú potreby a vývoj súčasného zdravotníctva. Teší nás, že sme vďaka aktívnej účasti našich lekárov mohli predstaviť publiku vybrané témy z odboru intervenčnej algeziológie a prispieť tak k hlbšej informovanosti o trendoch tejto progresívne sa rozvíjajúcej oblasti medicíny.

MUDr. Róbert Rapčan predstavil kazuistiku nesprávnej diagnostiky úžinového syndrómu
MUDr. L’ubomír Poliak hovoril o endoskopickej liečbe bolesti chrbta