MUDr. Ladislav Kočan, PhD., predstavil v Salzburgu klinickú štúdiu EuroPainClinics® o epiduroskopii

1561 | 3 min

EuroPainClinics

davMUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager EuroPainClinics®, úspešne absolvoval v dňoch 2. až 8. júla v Salzburgu prestížny „Salzburg Medical Seminars“ – medzinárodný seminár lekárskeho postgraduálneho vzdelávania na tému „Clinical Research Methods 2017“. Na seminári predstavil klinickú štúdiu EuroPainClinics® Study II o liečebnom výkone epiduroskopie, ktorá získala veľmi pozitívne hodnotenie akademikov a ďalšej odbornej verejnosti.

Obsahom seminára bol najnovší vývoj v metódach klinického výskumu zahrňujúci veľa tém, ako príprava dizajnu štúdií, manažment štúdií, bioštatistické metódy a bioetické princípy či implementácia klinického výskumu do klinickej praxe. Intenzívnu výučbu účastníkov – lekárov z 29 krajín sveta viedli renomované lekárske autority a profesori z The Children’s Hospital of Philadelphia Research Institute a University of Pennsylvania.

„Salzburg Medical Seminars“ prebiehajú už od roku 1993. Vysokokvalitné vzdelávacie programy pomáhajú profesijnému rastu účastníkov, ktorí svoje nadobudnuté skúsenosti a znalosti môžu prenášať do klinickej praxe a podieľať sa tak významne na zvyšovaní úrovne zdravotnej starostlivosti vo svojich krajinách. Medzi zakladateľov a sponzorov seminárov patrí nadácia the American Austrian Foundation, rakúske ministerstvo vedy, výskumu a ekonomiky a nadácia The Open Society.

Klinická štúdia o epiduroskopii, ktorú MUDr. Kočan na seminári predstavil, je jednou z piatich registrovaných klinických štúdií EuroPainClinics®. Skúma prínos tejto metódy u pacientov s bolesťou chrbta, ktorí prekonali jednu či viac operácií chrbtice s tzv. syndrómom zlyhania chirurgickej liečby (failed back surgery syndrome, FBSS) a zameriava sa na sledovanie dlhodobej úľavy od bolesti a zlepšenie kvality života pacientov. Štúdia porovnáva dva liečebné postupy. V jednej skupine pacientov skúma výsledky vykonania epiduroskopie metódou odstránenia fibróznych zrastov, tzv. mechanickou lýzou. V druhej skupine je zároveň s odstránením zrastov podané liečivo so zámerom skúmania efektu liečiva, ktorý doposiaľ nebol v žiadnych klinických štúdiách potvrdený.

V súčasnosti realizuje EuroPainClinics® v rámci svojej výskumnej činnosti ďalej klinické štúdie pri liečebných výkonoch periradikulárnej terapie (PRT), Disc FX, endoskopická denervácia facetových kĺbov a endoskopická diskektómia a v prípravnej fáze je šiesta štúdia na tému liečby neurostimuláciou SCS (Spinal Cord Stimulation). Výsledky získané zo štúdií sa stanú významným vedeckým prínosom pre skvalitňovanie medicínskych poznatkov a ich aplikáciu v praxi pri liečbe pacientov.

Prvé výsledky z klinických štúdií epiduroskopie a endoskopická diskektómia už EuroPainClinics® pripravuje na zverejnenie v odborných periodikách v priebehu tohtoročnej jesene.

dav

Laco_Kocan_Salzburk_5

Laco

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager EuroPainClinics®
Anestéziológ a intenzívista, hlavný manažér klinického výskumu EuroPainClinics®. Je autorom a spoluautorom mnohých zahraničných recenzovaných publikácií a koordinátorom niekoľkých medicínskych štúdií v oblasti intervenčnej algeziológie a intenzívnej medicíny. Je členom redakčnej rady odborného časopisu American Journal of Food and Nutrition. Pôsobil v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach, v súčasnosti vykonáva svoju klinickú prax vo Východoslovenskom ústave kardiovaskulárnych chorôb. Je odborným asistentom na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.