Odborné publikovanie v časopise Medical Science

1180 | 2 min

Odborný článok MUDr. Martina Grigera a kolektívu spoluautorov „Wireless spinal cord stimulation – proposed algorithm before implantation“ je súčasťou aktuálneho vydania medzinárodného recenzovaného lekárskeho časopisu Medical Science.

Periodikum sa zameriava na klinické a technické štúdie týkajúce sa životných podmienok človeka vrátane etických a sociálnych aspektov, s dôrazom zlepšenie podmienok pri starostlivosti o pacientov a zlepšenie kvality ich života.

Autori sa v článku zameriavajú na intervenčnú diagnostiku a liečbu bolesti chrbta technikou neurostimulácie SCS (Spinal Cord Stimulation), jednou z najčastejších neuromodulačních metód založené na stimulácii miechy. V zhrnutí uvádzajú škálu diagnostických intervencií na štruktúrach miechy, ktoré potvrdzujú či vylučujú generátory bolesti a popisujú indikačné procesy k neurostimulácii aplikované na pracovisku. Detailne predstavujú ďalej celkový algoritmus postupov pri diagnostike a liečbe bolesti chrbta a zhŕňajú výsledky terapeutických intervencií na chrbtici, ktoré pri implantácii bezdrôtového neurostimulátora u pacientov s FBSS (failed back surgery syndrom) ukázalo významné zlepšenie klinického stavu pacienta meraného numerickou stupnicou hodnotenia (NRS).