Novinky z EuroPainClinics boli predstavené na kongrese Slovenské dialógy o bolesti

1090 | 3 min

EuroPainClinics

XXVI. Slovenské dialógy o bolesti prebehli v dňoch 8. a 9. júna v Starom Smokovci. Hlavná téma kongresu – edukácia a komunikácia v liečbe bolesti nadväzovala na tohtoročné aktivity odborných spoločností IASP a EFIC, ktoré vyhlásili rok 2018 za Rok edukácie v liečbe bolesti. Na odbornej akcii, na ktorej sa zúčastnilo takmer sto algeziológov, vystúpili v rámci samostatného bloku „Intervenčnej algeziológie“ aj špecialisti z EuroPainClinics z celým radom aktuálnych noviniek.

Vzdelávanie bolo obsahom prednášky MUDr. Róberta Rapčana, PhD, MBA, FIPP, lekárskeho riaditeľa pracovísk EuroPainClinics, v ktorej zhrnul súčasnú koncepciu odboru algeziológie a jeho štúdium, poukázal na hlavné aspekty a odlišnosti konvenčnej a intervenčnej algeziológie a zdôraznil nutnosť ďalšieho špecializačného vzdelávania lekárov. Pri tejto príležitosti zároveň oznámil novinku, ktorá sa stáva historickým medzníkom mnohoročné odborné činnosti značky EuroPainClinics: v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity J. P. Šafaríka v Košiciach sa pracoviská EuroPainClinics ako univerzitné pracoviská budú od nového akademického roka, resp. od septembra 2018 podieľať na výučbe študentov v samostatnom certifikovanom programe intervenčné algeziológie zakončenom špecializačné skúškou. Univerzitným prednášajúcim odboru intervenčná algeziológia bol menovaný MUDr. Róbert Rapčan, ktorý je od tohtoročného mája nositeľom akademicko-vedeckého titulu PhD. K obom vynikajúcim úspechom MUDr. Rapčanovi srdečne blahoželáme!

V nadväznosti na ďalšie postgraduálne vzdelávanie MUDr. Rapčan predstavil medzinárodný certifikačný program Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP), ktorý realizuje svetová inštitúcia World Institut of Pain. Lekári, ktorí program absolvujú a úspešne zakončia, sa zaraďujú medzi špičky svetových špecialistov na intervenčnú liečbu bolesti chrbta. Certifikácia je dokladom o profesijnej kompetencii lekára v bezpečnom a dokonalom ovládaní miniinvazívnych a endoskopických techník a potvrdením kvality poskytovanej starostlivosti podl’a najvyšších svetových medicínskych štandardov. Pracoviská EuroPainClinics sú v Českej a Slovenskej republike jediné zdravotnícke zariadenia, ktoré disponujú vedúcimi lekármi s touto prestížnou certifikáciou. Sú nimi MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP (lekársky riaditeľ a vedúci lekár pracoviska v Bardejove), MUDr. Martin Griger, FIPP (Bratislava), MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA (Košice), a MUDr. Róbert Tirpák, FIPP (Praha).

S ďalšími prednáškami vystúpili za EuroPainClinics MUDr. Ľubomír Poliak, ktorý porozprával o liečbe chronickej bolesti chrbta, ktorej zdrojom sú medzistavcové (facetové) kĺby a MUDr. Petr Lenčéš, ktorý opísal intervenčné techniky na SI (sakroiliakálnom) kĺbe ako zdroji bolesti dolnej časti chrbta.
V poslednej prednáške na odl’ahčenie predstavil MUDr. Rapčan za veľkého záujmu originálnu metódu svetoznámeho „Ľadového“ muža Wima Hofa, ktorá spočíva v terapii organizmu pri vystavení extrémnemu chladu za pomoci špeciálnych dýchacích techník, cvičenia a koncentrácie mysle a poukázal na jej prospešný a blahodarný efekt na všetky telesné funkcie a orgány človeka vrátane pozitívnych vplyvov na psychiku.