Všeobecne sa jedná o bolesť u pacienta, u ktorého sa prejavuje závažné poškodenie nervových štruktúr. Táto bolesť sa označuje ako neuropatická, a je tiež najčastejšou indikáciou pre implantáciu miechového neurostimulátora.

Ako si to môžeme predstaviť? Ak si nejakým spôsobom poškodíme kĺb alebo platničku, prebieha hojaca fáza s bolesťou, ktorá je informatívna – hovorí, že proces stále prebieha a že človek ešte nie je vyliečený. Po skončení hojacej fázy by mal byť človek zdravý. Pokiaľ sa tak nestane a bolesť pokračuje, potom je hodnotená jej intenzita. Ak je taká silná, že ovplyvňuje kvalitu života človeka natoľko, že nie je schopný vykonávať bežné funkcie v každodennom živote, či už spoločenskú, pracovnú alebo napr. sexuálnu, alebo nie je schopný spánku, prípadne tieto funkcie sám kvôli bolesti plniť nechce, potom sa jedná o ťažkú chronickú bolesť. Veľmi často je spojená s psychickými problémami a suicidálnymi tendenciami.

Neuromodulačná liečba – neurostimulácia SCS

Čo znamená neuromodulačná liečba?

Neuromodulačná liečba patrí k najmodernejším liečebným prístupom pri liečbe komplikovanej chronickej bolesti a ťažkých bolestivých stavov, keď štandardná liečba zlyháva, prípadne má vedľajšie nežiaduce dôsledky, alebo keď všetky dostupné liečebné prostriedky boli bez účinku vyčerpané. Ide o bezpečné, vratné a nedeštruktívne metódy s minimálnymi vedľajšími rizikami. Pacientom prináša úľavu od bolesti, zníženie potreby užívania liekov, zlepšenie pohyblivosti, t.j. mobility, ako zásadné pozitívne faktory zlepšenia kvality jeho života.

Aké riešenie môže byť pri ťažkej chronickej bolesti poskytované?

Metóda tzv. neurostimulácie SCS (Spinal Cord Stimulation) je jednou z najčastejších metód neuromodulačnej liečby. Princíp liečby spočíva v implantácii tzv. miechového neurostimulátora. Do epidurálneho priestoru v blízkosti chrbtice sú zavedené elektródy. Elektrické impulzy vychádzajúce z elektród stimulujú okolité nervy a regulujú či blokujú prenos „signálov“ o bolesti z poškodených štruktúr do mozgu.

Kto je vhodným pacientom na zavedenie neurostimulátora a ako ho možno získať?

Vo svojej podstate je to pacient so závažným typom bolesti, ktorá je na túto terapiu vhodná, a pacient, ktorý všeobecne dobre reaguje na liečbu. Existujú však aj ďalšie typy bolesti a indikácie, kedy je možné neurostimulátor využiť, napr. pri refrakternej angíne pectoris, ktorá je voči všetkej liečbe odolná. Aj ťažko depresívny pacient môže byť kandidátom na neurostimulátor.

Nedá sa preto uviesť jednoznačná schéma, kto je alebo nie je vhodným kandidátom. Je dôležité, aby bol sám pacient k liečbe motivovaný a spĺňal množstvo klinických podmienok.

Predovšetkým si treba uvedomiť, že neurostimulácia je paliatívny výkon, to znamená výkon určený na zmenšenie ťažkostí pacienta. Neurostimulátor pôsobí ako, obrazne povedané, „rušička“ bolesti a cieľom terapie je, aby sa pacient mohol vrátiť k bežným denným činnostiam. Ide o zlepšenie kvality života pacienta vrátane jeho základnej radosti a spokojnosti z toho, že dokáže v normálnom živote „fungovať“.

O odporúčaní pacienta na implantáciu neurostimulátora rozhoduje komisia na základe psychologického, psychiatrického, algeziologického a neurologického vyšetrenia.

Zdravotné stavy na indikáciu SCS

Pre ktoré zdravotné indikácie je liečba pomocou miechovej stimulácie SCS vhodná?

 • Neurostimulácia SCS je vhodná pri zvládaní chronickej, na iné druhy liečby nereagujúce bolesti trupu a/alebo končatín, vrátane jednostrannej alebo obojstrannej bolesti súvisiacej s nasledovnými diagnózami:
  • syndróm pretrvávajúce bolesti chrbta po operácii chrbtice (FBSS)
  • komplexný regionálny bolestivý syndróm typu I a II (KRBS I a II)
  • chronický radikulárny (koreňový) syndróm alebo radikulopatia
  • komplikovaná ischemická bolesť (angina pectoris, ischémia dolných končatín)
  • periférna neuropatia (napr. diabetická polyneuropatia)
  • komplikovaná viscerálna bolesť

Ktoré príznaky môžu byť určujúce pre indikáciu SCS stimulácia?

 • Pacient prekonal minimálne jednu operáciu chrbta s dôsledkom FBSS.
 • V niektorej z končatín (hornej či dolnej) je pociťovaná viac ako 80% bolesť z celkovej miery bolesti.
 • Bolesť nepretrváva viac ako 2 roky.
 • Vyšetrenia magnetickou rezonanciou nepreukazujú potrebu opätovnej operácie (tzv. reoperácia).

Ako prebieha implantácia SCS neurostimulátora

Čítajte viac o liečbe v EuroPainClinics

Intervenčná diagnostika bolesti

Intervenčná diagnostika

Nájdenie hlavného zdroja vašej bolesti chrbta je dôležité pre výber optimálnej metódy na jeho ošetrenie a predpokladom úspešnej liečby.

Celý článok

Intervenčná liečba bolesti

Intervenčná liečba bolesti

Miniinvazívne a endoskopické výkony poskytované na pracoviskách EuroPainClinics pri liečbe bolesti chrbta patria k tým najpokročilejším postupom v rámci odboru intervenčnej liečby bolesti (tzv. intervenčná algeziológia).

Celý článok

Výhody liečby bolesti v EuroPainClinics

Výhody liečby

Zveriť svoju liečbu bolesti chrbta do rúk najlepšieho špecialistu je pre každého pacienta najväčším prianím; rovnako tak je dôležité aj očakávanie čo najefektívnejšieho výsledku liečby. Využite výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov!

Celý článok

Prevencia bolesti chrbta

Prevencia bolesti chrbta

Mať silný a zdravý chrbát je želaním každého, a preto je na mieste myslieť na to, ako preventívne predchádzať rozvoju ochorenia chrbtice. Významnú úlohu zohráva vlastná aktivita pri udržiavaní životného štýlu alebo pri jeho zmene.

Celý článok

Naši
špecialisti

Vaša liečba je v rukách tímu špičkových špecialistov, ktorí disponujú mnohoročnou klinickou praxou, rozsiahlymi zahraničnými skúsenosťami, a ktorí sú ako jediní na Slovensku držiteľmi medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľované svetovou organizáciou World Institute of Pain.

Prestížna certifikácia FIPP