Prínosy epiduroskopie skúma klinická štúdia EuroPainClinics®

1155 | 2 min

EuroPainClinics

Znalostná platforma EuroPainClinics® aplikovaná v lekárskej praxi je základným pilierom výskumnej a vedeckej činnosti, ktorú EuroPainClinics® realizuje na partnerských pracoviskách prostredníctvom klinických štúdií. Prínosom liečebnej metódy epiduroskopie sa zaoberá EuroPainClinics® Study II, jedna z aktuálne piatich registrovaných štúdií.

Štúdia EuroPainClinics® Study II skúma prínos epiduroskopie u pacientov s bolesťou chrbta, ktorí prekonali jednu či viac operácií chrbtice s tzv. syndrómom zlyhania chirurgickej liečby (failed back surgery syndrome, FBSS) a zameriava sa na sledovanie dlhodobej úľavy od bolesti a zlepšenie kvality života pacientov. Je koncipovaná ako multicentrická, dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia porovnávajúca dva metodické postupy liečby. V jednej skupine pacientov bola epiduroskopia vykonaná metódou mechanickej lýzy (odstránenie) fibróznych zrastov. V druhej skupine pacientov bolo zároveň s mechanickou lýzou zrastov aplikované liečivo (kortikoidy) so zámerom skúmania efektu liečiva, ktorý doposiaľ nebol v žiadnych klinických štúdiách potvrdený.

Štúdia EPCS II globálne a objektívne skúma konkrétne parametre ako klinický stav pacientov, stupeň bolestivosti na tzv. vizuálnej škále bolesti (VAS), mieru používania liekov a hodnotu kvality života pacientov podľa tzv. Oswestry dotazníka a EQ-5D-5L dotazníka. Sledovanie pacientov prebieha v troch časových intervaloch (jedno vyšetrenie pred výkonom a dve vyšetrenia po výkone s odstupom šiestich a dvanástich mesiacov). Výsledky štatistickej analýzy štúdie EPCS pripravuje EuroPainClinics® na zverejnenie v máji 2017.

organigram_EPCII-sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: diagram štúdie EPCS II, zdroj: EuroPainClinics®

Klinické štúdie EuroPainClinics®prebiehajú anonymne. Systematicky zhromažďujú a analyzujú dáta pacientov podstupujúcich skúmané výkony. Ich cieľom je porovnanie s dátami ďalších intervenčných pracovísk a vedecký prínos poznatkov pre skvalitňovanie liečebných postupov a ich uvedenie do praxe v rámci medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine). Štúdie sú zaregistrované v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health.