Licencia na používanie dotazníkov EQ-5D-5L pre klinický výskum EuroPainClinics®

1864 | 2 min

EuroPainClinics

Pracoviská EuroPainClinics®, na ktorých prebieha klinický výskum endoskopického výkonu epiduroskopie (štúdia EPCS II), používajú od januára 2017 nový špeciálny 5-stupňový dotazník mapujúci zdravotný stav pacientov, resp. účastníkov štúdie.

Klinický výskum EuroPainClinics® získal exkluzívnu licenciu na aplikáciu zdravotného dotazníka v praxi od renomovanej holandskej spoločnosti EuroQool Association Group, ktorá zastrešuje sieť viac než 75 výskumných centier po celom svete. Zdravotný dotazník EQ-5D-5L je štandardizovaným nástrojom slúžiacim ako meradlo zdravotného stavu pacienta v piatich dimenziách na piatich úrovniach vnímania závažnosti zdravotných problémov od bezproblémového po extrémny stupeň. Pacienti hodnotia svoj zdravotný stav priamo v deň vyplňovania dotazníka na základe celkovo piatich parametrov (pohyblivosť, samoobsluha, vlastný stav pri výkone obvyklých činností ako práca, štúdium, koníčky, ďalej bolesť/ťažkosti a stav úzkosti či depresií) a aktuálny zdravotný stav, resp. ako sa práve cítia po zdravotnej stránke, zaznamenávajú na stupnici v škále od 0 až 100. Cieľom dotazníka je objektívne zhodnotenie daných parametrov pre výskum kvality života pacientov v rôznych populáciách. Výsledky výskumu môžu slúžiť na odhad dopadu zdravotníckych intervencií na kvalitu života pacienta v mnohých aspektoch, napr. v kontexte ekonomických zhodnotení.

EQ5D

 

EQ-5D