Odborný článok lekárov EuroPainClinics v Medical Science

191 | 2 min

Rozsiahlu publikačnú činnosť špecialistov EuroPainClinics novo doplnil odborný článok MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., MUDr. Ladislava Kočana, PhD., FIPP, a kolektívu „Cryoablation of intercostal nerve after mini-thoracotomy procedures: Pilot prospective interventional clinical study“, ktorý zverejnil medzinárodný karentový časopis Medical Science.

Miniinvazívne výkony sú vzhľadom na rad klinických benefitov, ako je minimálna operačná trauma, znížená tvorba adhézií či menšia operačná jazva, stále viac a častejšie využívané aj v kardiochirurgii. V tejto súvislosti je zásadným aspektom zvládnutie akútnej pooperačnej bolesti u pacienta.

Autori v článku predstavujú výsledky pilotnej štúdie (štúdia registrovaná v medzinárodnej registračnej databáze Clinictrials.gov PRS, US National Institutes od Health pod č. NCT03915301) realizovanej u pacientov, ktorí podstúpili minimálne invazívny kardiochirurgický výkon minitorakotómie. V štúdii sa zamerali na sledovanie parametra zníženia spotreby analgetík a kontrolu bolesti v pooperačnom období. Oba parametre boli porovnávané u dvoch skupín pacientov, pričom u jednej skupiny bol ešte pred ukončením operácie vykonaný výkon kryoablácie alebo hlboké zmrazenie interkostálneho (medzirebrového) nervu. Pacienti po výkone kryoablácie vykazovali pri sledovaní nemenný stav intenzity bolesti na VAS škále bez ďalšej aplikácie analgetík, zatiaľ čo u pacientov v druhej skupine bolo pozorované častejšie podávanie analgetík a častejšie opakované aplikácie regionálnych blokov. Kryoablácia interkostálneho nervu sa tak javí ako inovatívna metóda, ktorá pri zvládaní akútnej bolesti v pooperačnom období môže vykazovať veľmi efektívny terapeutický účinok.

Autorom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom klinického výskumu aj k odbornému publikovaniu.