Odborný článok lekárov EuroPainClinics publikoval časopis VASA

366 | 2 min

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, ako hlavný autor a MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., ako spoluautor odborného článku „Termovíziou riadená lumbálna sympatická blokáda pri liečbe chronickej ischémie ohrozujúcej končatiny – pilotná štúdia“ sa zaoberali efektivitou metódou liečby bolesti, ktorá sprevádza poruchy prekrvenia dolných končatín. Článok zverejnil odborný karentový časopis VASA – Journal of Vascular Medicine.

Chronická ischémia je konečným štádiom ochorenia tepien dolných končatín, s ktorým sa celosvetovo potýka stále narastajúci počet pacientov. Jednou z metód používaných v cievnej chirurgii na liečbu bolesti, ktorá sprevádza poruchy prekrvenia dolnej končatiny, je minimálne invazívny výkon lumbálnej sympatektómie.

V článku autori popísali účinnosť lumbálnej sympatektómie vykonanej u troch pacientov s chronickou končatinovou ischémiou, kedy zvýšenie prietoku krvi a zvýšenie teploty kožných dermatómov bolo sledované pomocou termografického merania. Sledovanie preukázalo, že metóda lumbálnej sympatektómie ako doplnková terapia môže zlepšiť výsledky hemodynamických parametrov (resp. mechanizmy upravujúce prúdenie krvi) postihnutej končatiny v dôsledku otvorenia anastomóz tepien medzi susednými angiozómami, znížiť intenzitu bolesti a následne zlepšiť kvalitu života pacienta.

Na pilotnej štúdii sa okrem našich špecialistov podieľal rad ďalších odborníkov z odboru algeziológie, anesteziológie a intenzívnej medicíny, angiológie, biomedicínskeho inžinierstva a merania a klinickej biochémie, a uvedená problematika bude predmetom ďalšieho klinického výskumu, ktorého realizácia prebehne na širokej vzorke pacientov.

Odborný časopis VASA – Journal of Vascular Medicine je oficiálnym a renomovaným periodikom nemeckej, švajčiarskej a slovinskej angiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti vaskulárnej medicíny (ESVM), ktorý publikuje výskumné články, kazuistiky a recenzie z oblasti kardiológie a kardiovaskulárnej medicíny.

Všetkým autorom k ich významnému publikačnému počinu gratulujeme.

Odborný článok sa nachádza na odkaze tu