Vážení pacienti,

radi by sme upozornili, že ordinačná doba na pracovisku môže byť s ohľadom na niektoré odôvodnené prípady (napr. doba zmluvne stanovená s poisťovňami, dovolenka, choroba lekára, technické dôvody, operačné dni, sanitárny deň a i.) individuálna.

Informácie o aktuálnej ordinačnej dobe vám radi oznámime na telefónnych číslach našich pracovísk:

Telefonické číslo je funkčné iba v dobe ordinačných hodín. Mimo túto dobu sa nemožno na tel. číslo dovolať.

Radi by sme zároveň upozornili, že v priebehu
ordinačných hodín môže prebiehať na našom pracovisku náročnejší zdravotný výkon,
počas ktorého nie je možné prijímať telefonické hovory. Pokiaľ sa Vám
v určitom časovom rozmedzí nedarí nadviazať telefonický kontakt, môže ísť
práve o takú situáciu.

V takom prípade Vás prosíme o opätovné zavolanie, radi sa Vám budeme venovať.

Ďakujeme vopred za pochopenie a Vašu trpezlivosť.

Tím EuroPainClinics

Information for foreign patients

f_czech Informácie pre zahraničných pacientov

Dovoľujeme si upozorniť, že na naše pracoviska sú prijímaní iba slovensky hovoriaci pacienti so slovenským  zdravotným poistením. Prevádzkový režim našich pracovísk nie je adaptovaný na príjem zahraničných pacientov. Vzhľadom na vysokú špecifickosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti komunikácia prebieha výhradne v slovenskom jazyku. Charakter liečby vyžaduje komplexne veľmi úzku ústnu či písomnú komunikáciu medzi pacientom, lekárom a stredným zdravotníckym personálom po celý čas jej priebehu. V záujme zaistenia najvyššej úrovne kvality a bezpečnosti poskytovaných služieb nie je možné preto vystavovať pacientov neprípustnému riziku pri nezrozumiteľnosti vyjadrenia a následnom nepochopení liečby a jej priebehu. Tlmočnícke služby nie je možné z kapacitných dôvodov realizovať. Prítomnosť tretích osôb, ktoré nie sú lekármi či zdravotníkmi, nie je pri lekárskych výkonoch/operatíve z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pacienta možná.

Ďakujeme za pochopenie.

f_english Notice for patients

Please be informed that our facility admits only Czech-speaking patients with Czech health insurance. The operational mode of our facility is not adapted for admitting foreign patients. Given the high specificity of the health care provided, communication takes place solely in Czech language. The treatment nature requires very close and complex oral or written communication between the patient, physician and nurses throughout the treatment. In order to secure the highest levels of quality and safety of the services provided, we cannot expose patients to an inadmissible risk resulting from misunderstanding the information provided about the health problem or information about the treatment and its course. Interpreting services cannot be provided for capacity reasons. The presence of any third persons who are not physicians or other health professionals is not possible during medical procedures/surgeries because of the patient’s safety and health protection.

Thank you for understanding.

f_germany Hinweis für patienten

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Gesundheitseinrichtung nur Tschechisch sprechende Patienten mit tschechischer Krankenversicherung annimmt. Der Betrieb unserer Gesundheitseinrichtung ist nicht auf die Annahme ausländischer Patienten vorbereitet. Im Hinblick auf die hohe Spezifität der angebotenen Gesundheitsdienstleistungen findet die Kommunikation ausschließlich in tschechischer Sprache statt. Der Charakter der Behandlung verlangt durchweg eine sehr enge mündliche oder schriftliche Kommunikation zwischen dem Patienten, dem Arzt und dem mittleren Gesundheitspersonal während der gesamten Behandlungsdauer. Im Interesse der höchsten Qualität und der Sicherheit der angebotenen Dienstleistungen können wir Patienten daher keinen unzulässigen Risiken aussetzen, die sich aus sprachlichen Fehldeutungen und dem Missverständnis der Behandlung und ihres Verlaufs ergeben. Die Heranziehung eines Dolmetschers ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Die Anwesenheit Dritter, die keine Ärzte und kein Gesundheitspersonal sind, ist bei ärztlichen Leistungen / operativ aufgrund der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes des Patienten / nicht möglich.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

f_RUSSIA Вниманию пациентов

Обращаем Ваше внимание, что к нам на рабочее место допускаются только чешскоговорящие пациенты с чешской медицинской страховкой. Режим работы нашего рабочего места не адаптирован для приема иностранных пациентов. Из-за высокой специфики оказываемых медицинских услуг общение происходит исключительно на чешском языке. Характер лечения требует очень тесного устного или письменного общения между пациентом, врачом и средним медицинским персоналом на протяжении всего его курса. Следовательно, чтобы обеспечить высочайший уровень качества и безопасности предоставляемых услуг, пациенты не должны подвергаться неприемлемому риску в случае непонятности выражения и последующего неправильного понимания лечения и его курса. Услуги переводчика невозможны из-за недостаточной вместимости. Присутствие третьих лиц, кроме врачей или медицинских работников, во время медицинских процедур / операций невозможно из-за безопасности и здоровья пациента.

Спасибо за ваше понимание.