Informácie o pracoviskách

Vážení pacienti,

radi by sme upozornili, že ordinačná doba na pracovisku môže byť s ohľadom na niektoré odůvodnitelné prípady (napr. doba zmluvne stanovená s poisťovňami, dovolenka, choroba lekára, technické dôvody, operačné dni, sanitárny deň i.) individuálna.

Informácie o aktuálnej ordinačnej dobe vám radi oznámime na telefónných číslach našich pracovisk:

Telefonické čísla sú funkčné iba v čase ordinačných hodín. Mimo túto dobu sa nedá na telefonický kontakt dovolať.

Radi by sme zároveň upozornili, že v priebehu ordinačných hodín môže prebiehať na našom pracovisku náročnejší zdravotný výkon, počas ktorého nie je možné prijímať telefonické hovory. Ak sa vám v určitom časovom rozmedzí nedarí nadviazať telefonický kontakt, môže ísť práve o takúto situáciu.

V takom prípade vás prosíme o opätovné zavolanie, radi sa vám budeme venovať.

Ďakujeme vopred za pochopenie a vašu trpezlivosť.

Information for foreign patients

Informácia pre zahraničných pacientov

Informácie pre zahraničných pacientov

Dovoľujeme si upozorniť, že na naše pracoviska sú prijímaní iba slovensky hovoriaci pacienti so slovenským  zdravotným poistením. Prevádzkový režim našich pracovísk nie je adaptovaný na príjem zahraničných pacientov. Vzhľadom na vysokú špecifickosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti komunikácia prebieha výhradne v slovenskom jazyku. Charakter liečby vyžaduje komplexne veľmi úzku ústnu či písomnú komunikáciu medzi pacientom, lekárom a stredným zdravotníckym personálom po celý čas jej priebehu. V záujme zaistenia najvyššej úrovne kvality a bezpečnosti poskytovaných služieb nie je možné preto vystavovať pacientov neprípustnému riziku pri nezrozumiteľnosti vyjadrenia a následnom nepochopení liečby a jej priebehu. Tlmočnícke služby nie je možné z kapacitných dôvodov realizovať. Prítomnosť tretích osôb, ktoré nie sú lekármi či zdravotníkmi, nie je pri lekárskych výkonoch/operatíve z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pacienta možná.

Ďakujeme za pochopenie.

Notice for patients

Please be informed that our facility admits only Slovak-speaking patients with Slovak health insurance. The operational mode of our facility is not adapted for admitting foreign patients. Given the high specificity of the health care provided, communication takes place solely in Slovak language. The treatment nature requires very close and complex oral or written communication between the patient, physician and nurses throughout the treatment. In order to secure the highest levels of quality and safety of the services provided, we cannot expose patients to an inadmissible risk resulting from misunderstanding the information provided about the health problem or information about the treatment and its course. Interpreting services cannot be provided for capacity reasons. The presence of any third persons who are not physicians or other health professionals is not possible during medical procedures/surgeries because of the patient’s safety and health protection.

Thank you for understanding.

Hinweis für patienten

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Gesundheitseinrichtung nur Slowakisch sprechende Patienten mit slowakische Krankenversicherung annimmt. Der Betrieb unserer Gesundheitseinrichtung ist nicht auf die Annahme ausländischer Patienten vorbereitet. Im Hinblick auf die hohe Spezifität der angebotenen Gesundheitsdienstleistungen findet die Kommunikation ausschließlich in slowakische Sprache statt. Der Charakter der Behandlung verlangt durchweg eine sehr enge mündliche oder schriftliche Kommunikation zwischen dem Patienten, dem Arzt und dem mittleren Gesundheitspersonal während der gesamten Behandlungsdauer. Im Interesse der höchsten Qualität und der Sicherheit der angebotenen Dienstleistungen können wir Patienten daher keinen unzulässigen Risiken aussetzen, die sich aus sprachlichen Fehldeutungen und dem Missverständnis der Behandlung und ihres Verlaufs ergeben. Die Heranziehung eines Dolmetschers ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Die Anwesenheit Dritter, die keine Ärzte und kein Gesundheitspersonal sind, ist bei ärztlichen Leistungen / operativ aufgrund der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes des Patienten / nicht möglich.

Danke für Ihr Verständnis.

Вниманию пациентов

Обращаем Ваше внимание, что к нам на рабочее место допускаются только словацкоговорящие пациенты с словацкой медицинской страховкой. Режим работы нашего рабочего места не адаптирован для приема иностранных пациентов. Из-за высокой специфики оказываемых медицинских услуг общение происходит исключительно на словацком языке. Характер лечения требует очень тесного устного или письменного общения между пациентом, врачом и средним медицинским персоналом на протяжении всего его курса. Следовательно, чтобы обеспечить высочайший уровень качества и безопасности предоставляемых услуг, пациенты не должны подвергаться неприемлемому риску в случае непонятности выражения и последующего неправильного понимания лечения и его курса. Услуги переводчика невозможны из-за недостаточной вместимости. Присутствие третьих лиц, кроме врачей или медицинских работников, во время медицинских процедур / операций невозможно из-за безопасности и здоровья пациента.

Спасибо за ваше понимание.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia