Svetovú intervenčnú algeziológiu zaštiťuje World Institut of Pain a jej lekári FIPP – Fellow of Interventional Pain Practice

1783 | 5 min

EuroPainClinics

Obdobie rokov 2017 a 2018 predstavuje významný medzník v histórii EuroPainClinics, a to zásluhou excelentného úspechu našich lekárov, ktorí sa stali držiteľmi prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti. Lekárska certifikácia týmto deklaruje pracoviská EuroPainClinics ako špičkové klinické zariadenia s vysoko hodnotenou kvalitou poskytovanej liečby podľa najvyšších štandardov. Túto prestížnu certifikáciu udeľuje medzinárodná organizácia World Institut of Pain (WIP).

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár EuroPainClinics v Prahe, je v súčasnosti prvým lekárom s certifikáciou FIPP v Českej republike. MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár EuroPainClinics v Bratislave, a MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, vedúci lekár EuroPainClinics v Košiciach, nasledujú prvého držiteľa v Slovenskej republike, ktorým je od roku 2013 MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics. MUDr. Rapčan je tiež od roku 2016 vymenovaný ako FIPP Examiner – člen skúšobnej komisie medzinárodných skúšok FIPP.

World Institut of Pain

„… to promote the best practice of pain medicine for the 21st century
(Misia WIP)

WIP bola založená v roku 1993 ako nekomerčná, verejnoprávna spoločnosť pre charitatívne účely v americkej Kalifornii. Už od začiatku je primárnym cieľom činnosti WIP, v súvislosti so stále narastajúcimi počtami pacientov s chronickou či akútnou bolesťou, celosvetová propagácia najlepších klinických skúseností v oblasti jej liečby.

Svoje poslanie WIP odovzdáva a napĺňa prostredníctvom rozsiahlych vzdelávacích aktivít a ďalších projektov, ktorých zámerom je zverejňovanie najaktuálnejších klinických poznatkov a výmeny skúseností o postupoch liečby, efektivite intervenčných techník a ďalšom rozvoji terapeutických výkonov. V rámci svojej vzdelávacej iniciatívy WIP realizuje svoje ciele na globálnej, národnej aj lokálnej úrovni. Zhromažďuje kľúčové dáta a informácie, ktoré umožňujú definovanie a rozvoj osvedčených postupov a štandardov v oblasti intervenčnej liečby a uľahčujú ichzavádzanie do praxe. Zameriava sa na rozvoj protokolov pre efektivitu a objektivitu výsledkov klinických štúdií. V lokálnom a regionálnom kontexte nadväzuje spoluprácu a odovzdáva informácie z oblasti liečby bolesti so zainteresovanými inštitúciami a spoločnosťami, napr. v spojení s miestnymi lekármi v oblasti edukácie a tréningu v nových technológiách. Klinickým pracoviskom liečby bolesti, ktoré úspešne prejdú hodnotiacim procesom, udeľuje WIP ocenenie Excellence in Pain Practice (EPP Award).

Zverejňovanie klinických skúseností umožňuje WIP prípravou mnohých lokálnych a regionálnych sympózií a praktických workshopov. Základným pilierom vzdelávacích aktivít a celej misie WIP je každoročný Svetový kongres WIPP. Vydáva odborný časopis Pain Practice ako medzinárodný zdroj informácií, aktualít a trendov z oblasti liečby bolesti.

Medzinárodné certifikačné programy

WIP ako globálny inštitút pre vzdelávanie, certifikáciu a profesijný rozvoj lekárov špecializujúcich sa na liečbu bolesti organizuje medzinárodné certifikačné programy s cieľom sústrediť špičkových špecialistov z celého sveta, prostredníctvom ktorých odovzdáva svoj odkaz pre rozvoj a zavádzanie najvyšších štandardov liečby do praxe. K dispozícii sú v súčasnosti dva programy, ktoré preverujú a hodnotia znalosti, profesijné zručnosti a kompetencie uchádzačov v oblasti intervenčnej liečby bolesti so zameraním na intervenčné techniky. Kandidáti, ktorí absolvujú vzdelávací program FIPP, podstupujú náročné psychometrické skúšky, ktoré WIP pripravuje a spravuje spolu so skúšobnou komisiou FIPP (Board of Examination). Úspešné vykonanie skúšky zahrňujúce písomnú, ústnu a praktickú časť, završuje získanie medzinárodnej certifikácie vrátane udelenia titulu. V súčasnosti je držiteľmi certifikácie FIPP 1 023 lekárov zo šesťdesiatich krajín sveta.

Certifikácia FIPP je potvrdením o presnom a bezpečnom ovládaní intervenčných techník podľa najvyšších štandardov a oprávňuje (spolu s národnou licenciou) na výkon činnosti v oblasti intervenčnej liečby bolesti po celom svete. Lekári menovaní FIPP sa stávajú členmi medzinárodnej skupiny špecialistov World Institut of Pain, ktorých profesijné kompetencie sú nesporným prínosom pre ďalší rozvoj každého algeziologického pracoviska. Certifikácia FIPP svedčí o vysokej kredibilite, ktorá prináša uznanie odbornej verejnosti a je zárukou vysoko odbornej poskytovanej liečby, vedúcej k zlepšeniu zdravotného stavu a kvality života pacientov zmiernením bolesti.

Zdroj:

www.agoria.com/uK

www.wip-boe.org