Beriem na vedomie a súhlasím, že:

 1. Spracovanie mojich osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie samotnej služby E-konzultácia, teda pre zabezpečenie odborného posúdenia zdravotníckym odborníkom (ďalej tiež ako „odborný konzultant“), či som vhodným kandidátom k následnému poskytnutiu odbornej vstupnej konzultácie/špecializovaného vyšetrenia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prípadne tiež za účelom sprostredkovania tejto konzultácie/vyšetrenia, podľa mojej voľby.
 2. Právnym základom na spracovanie osobných údajov o mojom zdraví je plnenie zmluvy spočívajúcej v poskytnutí služby E-konzultácia, o ktorej poskytnutie žiadam, okrem údajov o mojom zdravotnom stave, kedy je právnym základom môj súhlas.
 3. Udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné. Pokiaľ však súhlas neudelím, potom podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) nebude možné údaje o mojom zdravotnom stave spracúvať na účely poskytnutia služby, a teda služba E-konzultácia, o ktorú žiadam, nemôže byť poskytnutá.
 4. Rozsah zdravotných údajov o mojom zdravotnom stave, ktoré je pre účely poskytnutia služby E-konzultácia nevyhnutné spracúvať je definovaný obsahom a štruktúrou dotazníka pre službu E-konzultácia.
 5. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, ktoré nám v rámci služby E-konzultácie poskytnete, je spoločnosť EPC Health Invest SE, so sídlom Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČO: 04465059, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis zn. H 1645 – ďalej len „EPC“
 6. Spoločnosť EPC spracúva mnou poskytnuté osobné údaje nasledujúcim spôsobom:
  • 6.1. kontaktné údaje zadané pri žiadosti / objednávke služby E-konzultácia (meno, priezvisko, adresa, e – mail a prípadne telefón) budú spracúvane za účelom komunikácie so mnou pri zabezpečovaní odborného posúdenia (prijatia Vašej objednávky služby, evidencie našich zákazníkov, zabezpečenia odborného posúdenia, a aby mi boli zaslané výsledky odborného posúdenia) a na moju žiadosť tiež prípadne za účelom následného objednania k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na špecializované vyšetrenie;
  • 6.2. údaje o mojom zdravotnom stave budú spracúvané tak, že ich spoločnosť EPC po ich prijatí skontroluje, či sú v rozsahu a kvalite potrebnej a dostatočnej na odborné posúdenie a následne tieto údaje na základe môjho súhlasu odovzdáva odbornému konzultantovi na vykonanie odborného posúdenia.
  • 6.3 Za účelom zabezpečenia odborného posúdenia využíva spoločnosť EPC služby odborných konzultantov, ktorými sú renomovaní odborníci z radov lekárskych špecialistov v danom odbore – MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, MUDr. Martin Griger, FIPP, MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, MUDr. L’ubomír Poliak, MUDr. Peter Lenčéš. Moje osobné údaje spoločnosť EPC teda odovzdáva týmto subjektom, ktoré ich spracúvajú iba na účely vykonania odborného posúdenia, či som vhodným kandidátom na odbornú vstupnú konzultáciu/špecializovaného vyšetrenia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Tieto subjekty sú samostatnými prevádzkovateľmi osobných údajov a nimi vykonávané spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).
 7. V prípade, že bude výsledkom odborného posúdenia zabezpečeného v rámci E-konzultácie, že som vhodným kandidátom k následnému poskytnutiu odbornej vstupnej konzultácie (špecializovaného vyšetrenia) a budem chcieť, aby mi spoločnosť EPC zabezpečila termín tohto vyšetrenia u mnou vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môžem súčasne žiadať, aby tomuto poskytovateľovi poskytla spoločnosť EPC všetky osobné údaje, ktoré som jej už poskytol/a. V takom prípade nie je potrebný opakovaný súhlas s odovzdaním týchto údajov mnou vybranému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 8. Moje osobné údaje budú spracúvané na nevyhnutnú dobu, ktorou rozumieme dobu
  • 8.1. do odvolania môjho súhlasu so spracovaním osobných údajov o mojom zdravotnom stave, alebo
  • 8.2. do odstúpenia od zmluvy o poskytnutí služby E-konzultácia, alebo
  • 8.3. do poskytnutia samotnej služby E-konzultácia, tzn. doručenia výsledku odborného posúdenia vhodnosti podstúpenia odbornej vstupnej konzultácie/špecializovaného vyšetrenia, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Aj po uplynutí vyššie uvedených lehôt budú moje osobné údaje naďalej spracúvané, ale už iba tak, že sa budú uchovávať na účely obrany spoločnosti EPC proti prípadne uplatňovaným právnym nárokom z dôvodu poskytnutia služby E-konzultácia. Pokiaľ odvolám súhlas so spracovaním osobných údajov o zdravotnom stave alebo odstúpim od zmluvy o poskytovaní služby E-konzultácia pred jej poskytnutím, tzn. pred doručením výsledku odborného posúdenia na vhodnosť na podstúpenie odbornej vstupnej konzultácie/špecializovaného vyšetrenia, žiadne moje osobné údaje o zdravotnom stave ďalej uchovávané nebudú.
 9. Osobné údaje o mojom zdravotnom stave spracúva spoločnosť EPC s využitím týchto sprostredkovateľov, ktorí sú príjemcami osobných údajov a budú ich spracúvať pre spoločnosť EPC, a to iba v nižšie uvedenom rozsahu:
  • 9.1. R-clinic s.r.o., Na Hradbách 3683/3, Bardejov 085 01, IČO 44 574 428
  • 9.2  Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice 040 11, IČO 36202215
 10. Z pohľadu ochrany Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov o mojom zdravotnom stave, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním; Pokiaľ do tej doby služba E-konzultácia nebola poskytnutá, tzn. pokiaľ mi do tej doby nebol zaslaný výsledok odborného posúdenia v rámci služby E-konzultácia, túto službu už nebude možné poskytnúť. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov o zdravotnom stave teda zaniká záväzok spoločnosti EPC službu E-konzultácia poskytnúť. Pokiaľ môj súhlas odvolám až po poskytnutí tejto služby, doručení výsledku odborného hodnotenia, spoločnosť EPC bude naďalej moje osobné údaje uchovávať, ako je uvedené v bode 7 vyššie.
  • právo požadovať od spoločnosti EPC prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, ako i práva na prenos údajov;
  • právo vzniesť námietku proti uchovávaniu mojich osobných údajov pre účely obrany spoločnosti EPC proti prípadne uplatňovaným právnym nárokom z dôvodu poskytnutia služby E-konzultácia.
  • právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade, napr.  Úrade na ochranu osobných údajov.
 11. Moje práva môžem uplatniť písomne listom odoslaným na adresu spoločnosti EPC alebo e-mailom na adresu info@europainclinics.sk