Endoskopické výkony predstavené na neurologickom kongrese v Martine

1001 | 2 min

EuroPainClinics

priestoroch Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa uskutočnil v dňoch 28. novembra až 1. decembra 32. slovenský a český neurologický zjazd, na ktorom sa na pozvanie primára neurologického oddelenia v Spišskej Nové Vsi MUDr. Miloslava Dvořáka zúčastnili aj naši špecialisti. Odborný program členený do tematických blokov zahŕňal celý rad prednášok napr. k problematike cerebrovaskulárneho ochorenia, klinickej neurofyziológie, epilepsie, kognitívnych porúch, liečby bolesti a i.

V sekcii venovanej EuroPainClinics vystúpili so svojimi odbornými príspevkami medicínsky riaditeľ EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, a MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár pracoviska EuroPainClinics v Bratislave. MUDr. Rapčan v rámci dvoch odborných vstupov zoznámil prítomných lekárov s dvoma pokročilými endoskopickými výkonmi, a to perkutánnou endoskopickou diskektómiou v lumbálnej oblasti a endoskopickou rizotómiou facetových kĺbov. MUDr. Griger sa vo svojej prednáške zaoberal špeciálnym výkonom epiduroskopie, ktorá je významnou diagnostickou a terapeutickou metódou liečby bolesti chrbta vznikajúcou predovšetkým v dôsledku syndrómu zlyhania operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom).

Prednášky oboch špecialistov sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom a vyvolali živú diskusiu najmä k problematike endoskopickej diskektómie, rovnako ako záujem neurológov o následné objednávanie pacientov.