Endoskopické výkony predstavené na neurologickom kongrese v Martine

priestoroch Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa uskutočnil v dňoch 28. novembra až 1. decembra 32. slovenský a český neurologický zjazd, na ktorom sa na pozvanie primára neurologického oddelenia v Spišskej Nové Vsi MUDr. Miloslava Dvořáka zúčastnili aj naši špecialisti. Odborný program členený do tematických blokov zahŕňal celý rad prednášok napr. k problematike cerebrovaskulárneho ochorenia, klinickej neurofyziológie, epilepsie, kognitívnych porúch, liečby bolesti a i. V sekcii venovanej EuroPainClinics vystúpili so svojimi odbornými príspevkami medicínsky riaditeľ EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, a MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár pracoviska EuroPainClinics v Bratislave. MUDr. Rapčan v rámci dvoch odborných vstupov zoznámil prítomných lekárov s dvoma pokročilými endoskopickými výkonmi, a to perkutánnou endoskopickou diskektómiou v lumbálnej oblasti a endoskopickou rizotómiou facetových kĺbov. MUDr. Griger sa vo svojej prednáške zaoberal špeciálnym výkonom epiduroskopie, ktorá je významnou diagnostickou a terapeutickou metódou liečby bolesti chrbta vznikajúcou predovšetkým v dôsledku syndrómu zlyhania operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom). Prednášky oboch špecialistov sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom a vyvolali živú diskusiu najmä k problematike endoskopickej diskektómie, rovnako ako záujem neurológov o následné objednávanie pacientov.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia