1. ÚVOD

1.1. Tieto všeobecné podmienky použitia (ďalej len „VOP“) sa týkajú online služby, ktorá je dostupná užívateľom E-konzultácie:

 • na webovej stránke www.europainclinics.sk
 • ako mobilné aplikácie

(ďalej len „aplikácia“), kedy táto je vlastnená, prevádzkovaná a spravovaná našou spoločnosťou EPC Health Invest SE, so sídlom Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČO: 04 465 059, zapísaná v obchodnom registra vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn. H 1645 (ďalej len „EPC“).

1.2. aplikácia je komunikačná platforma pre užívateľov E-konzultácie.

1.3. Princípom E-konzultácie je online konzultácia zdravotného stavu pacienta odborníkmi EPC na miniinvazívne a endoskopickú liečbu a následné odporúčanie ďalších krokov, kedy touto cestou má pacient možnosť sa najprv vopred informovať o vhodnosti miniinvazívnej a endoskopickej liečby k svojim ťažkostiam spojeným s bolesťou (ďalej len „E-konzultácia“).

1.4. EPC vyhlasuje, že nie je poskytovateľom zdravotných služieb v zmysle zákona č. 372/2011 Zb., o poskytovanie zdravotných služieb a podmienkach ich poskytovania, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotných službách“).

1.5. Prístup a oprávnenie užívať aplikáciu (vrátane nižšie špecifikovaných služieb) má človek, ktorý:

 • je starší ako 18 rokov a nebol obmedzený vo svojprávnosti v oblasti, pod ktorej rozsah by bolo možné podradiť užívanie aplikácie;
 • vyplnil a odoslal formulár E-konzultácie;
 • dostal prístupové údaje,

(ďalej len „Používateľ” alebo „Používatelia” alebo tiež „Pacient”).

1.6. EPC vyhlasuje, že je plne zodpovedný za obsah, ktorý je dostupný v rámci aplikácie. Spomínaná zodpovednosť EPC sa však netýka tých údajov, ktoré budú do aplikácie (resp. nižšie špecifikovaného užívateľského účtu) a v rámci využívania čiastkových nadväzujúcich služieb vložené zo strany užívateľa. Ak sa bude jednať o spomínané v predchádzajúcej vete, zodpovednosť sa vzťahuje na užívateľa.

1.7. Užívateľským účtom sa rozumie:

 • digitálne rozhranie aplikácia, ktoré je prístupné výlučne užívateľovi a zahŕňa komplexný súbor údajov a osobných údajov, ktoré vznikajú na základe užívania aplikácie užívateľom,
 • online rozhranie prostredníctvom ktorého užívateľ môže plnohodnotne užívať aplikáciu a služby, ktoré sú na aplikáciu naviazané

(ďalej len „užívateľský účet” alebo „užívateľské účty”).

1.8. Službami sa rozumejú všetky funkcionality ponúkané užívateľom prostredníctvom aplikácie (ďalej len „Čiastkové nadväzujúce služby”).

1.9. Ak nevyplýva z týchto VOP inak je poskytovateľom čiastkových nadväzujúcich služieb EPC.

1.10. Ak z týchto VOP vyplýva, že EPC nie je poskytovateľom čiastkovej nadväzujúcej služby, akceptáciou týchto VOP a okamihom využitia príslušnej čiastkovej nadväzujúcej služby, vzniká s právnou platnosťou a účinnosťou zmluvný vzťah medzi poskytovateľom príslušnej čiastkovej nadväzujúcej služby a užívateľom, pričom predmetom takého zmluvného vzťahu sú vzájomné záväzky spomínaných zmluvných strán týkajúce sa úpravy podmienok poskytovania príslušnej čiastkovej nadväzujúce služby.

1.11. Všetky čiastkové nadväzujúce služby, ktoré sú prevádzkované EPC, nemajú povahu zdravotných služieb v zmysle Zákona o zdravotných službách.

1.12. Užívanie aplikácia je bezodplatné.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ZÍSKANIE PRÍSTUPU DO aplikácie

2.1. Užívateľský účet získajú automaticky užívatelia, ktorí využili E-konzultáciu, resp. vyplnením a odoslaním formuláre E-konzultácie. Po odoslaní formulára E-konzultácie užívateľ obdrží emailové oznámenie, ktoré bude obsahovať vygenerované prihlasovacie údaje.

2.2. Vytvorením užívateľského účtu dochádza s právnou platnosťou a účinnosť k vzniku rámcového právneho vzťahu medzi EPC a užívateľom, ktorý upravuje podmienky používania aplikácie (resp. užívateľského účtu) a čiastkových nadväzujúcich služieb (ďalej len „Rámcová zmluva“).

2.3. Užívateľ nie je oprávnený oznamovať svoje prihlasovacie údaje do užívateľského účtu tretej osobe. užívateľ nesie plnú právnu zodpovednosť za neoprávnené použitie prihlasovacích údajov k jeho užívateľskému účtu.

2.4. Užívateľ je oprávnený používať užívateľský účet iba osobne, tzn. užívateľský účet nie je možné používať spoločne s ďalšou osobou.

2.5. V prípade, že užívateľ prihlasovacie heslo k svojmu užívateľskému účtu stratí alebo zabudne, EPC mu sprístupní funkciu pre jeho opätovné vytvorenie.

3. UŽÍVANIE aplikácie

3.1. aplikácia slúži na evidenciu:

 • údajov odoslaných pacientom formulárom E-konzultácie;
 • informácií o vyhodnotení E-konzultácie vykonanej na základe informácií zadaných pacientom do formulára E-konzultácia spolu s odkazmi na poskytnuté prílohy;
 • údajov o absolvovaných a plánovaných vyšetreniach vrátane termínu návštevy;
 • dotazníkov s vyhodnotením liečby;
 • dát, ktorými EPC o pacientovi disponuje.

3.2. Spôsob využívania jednotlivých služieb aplikácie je užívateľovi vysvetlený priamo v Aplikácii.

4. VYHLÁSENIE A ZODPOVEDNOSŤ

4.1. Užívateľ je oprávnený prostredníctvom aplikácie prezentovať iba také údaje, ktoré nemôžu spôsobiť oprávnenú ujmu EPC ani akejkoľvek tretej osobe, údaje pravdivé a úplné, nevzbudzujúce klamlivú predstavu o ich skutočnom význame. V tejto súvislosti je EPC oprávnená po užívateľovi vyžadovať doplnenie, alebo úpravu Užívateľom uvedených údajov, prípadne zodpovedajúce vysvetlenie.

4.2. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že EPC je oprávnená uchovávať jednotlivé údaje z užívateľského účtu a informácie s nimi súvisiace, a to za účelom tvorby anonymizovaných reportov a štatistík alebo pre prípad vzniku sporu medzi užívateľom a EPC, týkajúceho sa porušovania týchto podmienok po dobu troch rokov od deaktivácie užívateľského účtu.

4.3. EPC má právo bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa odmietnuť zverejnenie akéhokoľvek textu (zmazať, odstrániť, zablokovať, upraviť a.i.), ktorý je: v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, všeobecnými etickými pravidlami a dobrými mravmi; údajom so sexuálnym podtextom; údajom v rozpore so zvyklosťami obvyklými pre vyplnenie konkrétnych formulárov; údajom o tretej osobe, zjavne uvedeným bez súhlasu či vedomia tejto tretej osoby, či údajom zjavne nepravdivým; údajom spôsobilým poškodiť dobré meno EPC alebo akejkoľvek tretej osoby. EPC je oprávnená kontrolovať obsah tu uvedených údajov, je oprávnená upozorniť užívateľa na rozpor jeho rokovania s podmienkami, a požadovať na užívateľovi okamžitú nápravu.

4.4. Prístup k užívateľskému účtu je chránený prihlasovacím heslom, ktoré je užívateľ povinný chrániť pred zneužitím. Za zneužitie prístupových údajov k užívateľskému účtu, spôsobené ich zlou ochranou zo strany užívateľa, EPC nenesie zodpovednosť, a to ani voči užívateľovi samotnému, ale ani voči akejkoľvek inej tretej osobe.

4.5. EPC nezodpovedá za ujmu vzniknutú užívateľovi či akejkoľvek tretej osobe v dôsledku vyššej moci či porúch mimo technické zariadenia EPC. EPC nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zverejnených vo Aplikácii a osobe, ktorá sa týmito údajmi riadi, neposkytuje žiadnu záruku za škodu z nich vzniknutú.

4.6. EPC je povinná s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania aj k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám, pre práva a slobody fyzických osôb, vykonať vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku.

4.7. EPC vyhlasuje, že poskytovanie služby E-konzultácie nemá povahu zdravotných služieb v zmysle Zákona o zdravotných službách.

4.8. Výsledok E-konzultácie má výhradne informačný charakter a nemôže byť v žiadnom prípade interpretovaný alebo považovaný za lekársku radu, konzultáciu alebo diagnózu. Tento nie je ani základom pre svojvoľnú diagnostiku či individuálnu liečbu seba či tretej osoby na základe informácií získaných vďaka E-konzultácii. E-konzultácia predstavuje odporúčanie a je možné ju využiť ako podklad pri vyhľadávaní špecializovaného lekára či pracoviska liečby chrbta v mieste bydliska pacienta. E-konzultácia nenahrádza návštevu u lekára, lekársku diagnostiku, ani žiadnu inú konzultáciu s lekárom.

4.9. EPC nenesie zodpovednosť za:

 • jednanie užívateľa v súvislosti s informáciami získanými a/alebo uvedenými v E-konzultácii;
 • správnosť, kompletnosť, dôveryhodnosť a/alebo autenticitu údajov a Informácií uvedených užívateľom vo formulári E-konzultácie;
 • akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku užívania aplikácie spôsobom, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi či týmito VOP.

4.10. EPC vyvinie maximálne úsilie na to, aby bola aplikácia prístupná nepretržite. Užívateľ týmto berie na vedomie, že z dôvodu nevyhnutnej údržby aplikácie, prípadne z dôvodu vplyvov nezavinených EPC, môže aplikácia vyžadovať plánované aj neplánované odstávky.

4.11. Prípadné odstávky aplikácie nepredstavujú porušenie povinností EPC podľa rámcovej zmluvy.

5. PRÁVA NA aplikáciu A JEJ OBSAHU

5.1. Vlastníkom aplikácie a jej obsahu (databáza) je EPC. užívateľ nemá k aplikácii žiadne vlastnícke práva. aplikácia je autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., o autorskom práve, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský – zákon ďalej len „Autorský zákon”) chránená spomínaný zákonom.

5.2. Všetok obsah aplikácia podlieha ochrane podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa práva duševného a priemyselného vlastníctva a je vlastníctvom EPC, prípadne poskytovateľov príslušných licencií. V prípade zrušenia užívateľského účtu budú všetky údaje o užívateľovi zmazané v lehote stanovenej v čl. 4.2 týchto VOP; to neplatí v prípade, že dôvodom zrušenia užívateľského účtu bolo porušovanie týchto podmienok užívateľom.

5.3. Užívateľ nie je oprávnený užívať aplikáciu inak ako pre vlastnú potrebu. Užívateľ nie je oprávnený obsah aplikácia rozširovať či kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu EPC. Užívateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu aplikácie.

5.4. Užívateľ je oprávnený použiť údaje z aplikácie, ktorých nie je autorom, iba pre vlastné súkromné účely, pričom takto získané údaje nesmú žiadnym spôsobom rozširovať ani reprodukovať.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. EPC ako prevádzkovateľ aplikácie či poskytovatelia čiastkových nadväzujúcich služieb odlišný od EPC spracovávajú osobné údaje užívateľov ako správcu osobných údajov, a to vždy aspoň na niektorom z nasledujúcich právnych základov:

 • Ak príslušného zmluvného vzťahu, t.j. právny základ podľa ust. článku 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len „GDPR”);
 • Zákona o zdravotných službách, t.j. právny základ podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR;
 • súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle ust. článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a to však iba za predpokladu, že ho užívateľ EPC udelí.

6.2. EPC a poskytovatelia čiastkových nadväzujúcich služieb odlišných od EPC sú povinní spracovávať či inak nakladať s osobnými údajmi užívateľa v súlade s GDPR, zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, Zákonom o zdravotných službách av súlade s týmito VOP, dodržiavať všetky kontrolné a bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov.

6.3. EPC a poskytovatelia čiastkových nadväzujúcich služieb odlišných od EPC zaistia technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä prijmú všetky opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, inému neoprávnenému spracovaniu ako aj ich inému zneužitiu. Medzi takéto opatrenia patrí, najmä presné stanovenie pravidiel pre prácu s Aplikácií, Zdravotníckym softvérom, nakladanie s dokumentmi obsahujúcimi osobné údaje iba určenými pracovníkmi EPC či poskytovateľovi Dielčích nadväzujúcich služieb odlišných od EPC, ďalej povinnosť mlčanlivosti osôb zaoberajúcich sa spracovaním osobných údajov za účelom prevádzkovania užívateľského účtu.

6.4. Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v špeciálnom dokumente, t.j. tzv. „Spracovanie osobných údajov v súvislosti so službou E-konzultácie a používaním aplikácie“ a „súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely poskytnutia služby E-konzultácie a užívaním aplikácie“, ktoré sú tiež sprístupnené v online prostredie internetovej stránky www.europainclinics.sk a jeho prostredníctvom si EPC vo vzťahu k užívateľovi plní svoju informačnú povinnosť v zmysle čl. 12 a 13 GDPR.

7. UKONČENIE UŽÍVANIA aplikácie

7.1. Užívanie aplikácia môže byť ukončené nasledujúcimi spôsobmi:

 • zrušením Užívateľského účtu zo strany užívateľa;
 • EPC doručí užívateľovi do emailovej schránky písomné oznámenie o ukončení užívania aplikácie, a to potom čo užívateľ nereagoval nápravným spôsobom na predchádzajúcu emailovú písomnú výzvu, ktorá mu bola tiež doručená zo strany EPC do emailovej schránky a prostredníctvom ktorej bol EPC vyzvaný k okamžitému ukončeniu konanie, ktorým došlo/dochádza porušovanie pravidiel vyplývajúcich z týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky. Ako spomínaná výzva, tak aj spomínané oznámenie o ukončení užívania aplikácie musia vždy obsahovať skutkové okolnosti, prostredníctvom ktorých podľa vyhodnotenia EPC došlo/dochádza k porušenie vyššie špecifikovaných pravidiel (t.j. pravidlá obsiahnuté vo VOP a všeobecne záväzných predpisoch).

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Aktuálne znenie týchto VOP je dostupné v online prostredí internetovej stránky www.europainclinics.sk.

8.2. EPC si vyhradzuje právo na jednostrannú a primeranú zmenu VOP. Taká jednostranná zmena VOP je platná a účinná od okamihu uverejnenia v rámci internetovej stránky www.europainclinics.sk.

8.3. EPC týmto užívateľa informuje o tom, že E-konzultácia je poskytovaná elektronickou cestou, ktorá je spojená s rizikami charakteristickými pre tento typ služieb, najmä prítomnosťou softvéru typu malware (napr. počítačových vírusov, škodlivého softvéru schopného sa svojvoľne šíriť) alebo typu spyware (napr. softvér sledujúci aktivity užívateľa na internete). Súčasne EPC užívateľa informuje, že urobila všetky nevyhnutné kroky za účelom minimalizácie vyššie uvedených rizík.

8.4. Všetky právne vzťahy medzi užívateľom a EPC a prípadné spory medzi nimi sa riadia právnym poriadkom Českej republiky a budú riešené pred príslušnými súdmi Českej republiky.

8.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2023.