1. Aby sme Vám mohli službu E-konzultácia poskytnúť, potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje.
 2. Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie samotnej služby E-konzultácia, teda pre zabezpečenie odborného posúdenia zdravotníckym odborníkom (ďalej tiež ako „odborný konzultant“), či ste vhodným kandidátom k následnému poskytnutiu odbornej vstupnej konzultácie/špecializovaného vyšetrenia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prípadne tiež za účelom sprostredkovania tejto konzultácie/vyšetrenia, podľa Vašej voľby. Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov je teda plnenie zmluvy spočívajúcej v poskytnutí služby E-konzultácia, o ktorej poskytnutie ste požiadali.
 3. Naviac k spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa Vášho zdravia potrebujeme získať Váš súhlas, ako samostatný právny základ na spracovávanie týchto osobných údajov. V opačnom prípade podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) nie sme oprávnení tieto údaje spracúvať. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov o Vašom zdravotnom stave je teda Váš súhlas, ktorý udelíte súčasne s objednávkou služby E-konzultácie.
 4. Za účelom ochrany Vášho súkromia a obmedzenia spracúvania osobných údajov iba na tie, ktoré naozaj na poskytnutie služby E-konzultácie potrebujeme spracúvať, nám prosím zasielajte (poskytujte) iba tie osobné údaje, ktorých poskytnutie od Vás vyžadujeme.
 5. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, ktoré nám v rámci služby E-konzultácie poskytnete, je spoločnosť EPC Health Invest SE, so sídlom Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČO: 04465059, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis zn. H 1645 – ďalej len „EPC“
 6. Spoločnosť EPC spracúva Vaše a Vami poskytnuté osobné údaje nasledujúcim spôsobom:
  1. kontaktné údaje zadané pri žiadosti / objednávke služby E-konzultácia (meno, priezvisko, adresa, e – mail a prípadne telefón) spracúvame za účelom komunikácie s Vami pri zabezpečovaní odborného posúdenia (prijatia Vašej objednávky služby, evidencie našich zákazníkov, zabezpečenia odborného posúdenia, zaslanie Vám výsledku odborného posúdenia) a na Vašu žiadosť tiež prípadne následné objednanie k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na špecializované vyšetrenie;
  2. údaje o Vašom zdravotnom stave spracúvame iba tak, že po ich prijatí skontrolujeme, či sú v rozsahu a kvalite potrebnej a dostatočnej na odborné posúdenie a následne tieto údaje s Vašim súhlasom odovzdávame odbornému konzultantovi na vykonanie odborného posúdenia.
 7. Za účelom zabezpečenia odborného posúdenia využíva naša spoločnosť služby odborných konzultantov, ktorými sú renomovaní odborníci z radov lekárskych špecialistov v danom odbore –  MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, MUDr. Martin Griger, FIPP, MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, MUDr. L’ubomír Poliak, MUDr. Peter Lenčéš. Vaše osobné údaje spoločnosť EPC teda odovzdáva týmto subjektom, ktoré ich spracúvajú iba na účely vykonania odborného posúdenia, či ste vhodným kandidátom na odbornú vstupnú konzultáciu/špecializovaného vyšetrenia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Tieto subjekty sú samostatnými prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov a nimi vykonávané spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).
 8. V prípade, že bude výsledkom odborného posúdenia zabezpečeného v rámci E-konzultácie, že ste vhodným kandidátom k následnému poskytnutiu odbornej vstupnej konzultácie(špecializovaného vyšetrenia) a budete chcieť, aby Vám spoločnosť EPC zabezpečila termín tohto vyšetrenia u Vami vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môžete súčasne žiadať, aby sme tomuto poskytovateľovi poskytli všetky osobné údaje, ktoré ste nám už poskytli. V takom prípade budeme potrebovať Vás osobitný súhlas za účelom odovzdania týchto údajov Vami vybranému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 9. Vaše osobné údaje budeme spracúvať na nevyhnutnú dobu, ktorou rozumieme dobu:
  1. do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov o zdravotnom stave, alebo
  2. do odstúpenia od zmluvy o poskytnutí služby E-konzultácia, alebo
  3. do poskytnutia samotnej služby E-konzultácia, tzn. Doručenia výsledku odborného posúdenia vhodnosti podstúpenia odbornej vstupnej konzultácie/špecializovaného vyšetrenia a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. aj po uplynutí vyššie uvedených lehôt budeme Vaše osobné údaje naďalej spracúvať, ale už iba tak, že ich budeme uchovávať na účely obrany našej spoločnosti EPC proti prípadne uplatňovaným právnym nárokom z dôvodu poskytnutia služby E-konzultácia. Pokiaľ ste odvolali súhlas so spracovaním osobných údajov o zdravotnom stave alebo odstúpili od zmluvy o poskytovaní služby E-konzultácia pred jej poskytnutím, tzn. pred doručením výsledku odborného posúdenia na vhodnosť na podstúpenie odbornej vstupnej konzultácie/špecializovaného vyšetrenia, žiadne Vaše osobné údaje o zdravotnom stave ďalej uchovávať nebudeme.
 10. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov o Vašom zdravotnom stave máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Pokiaľ do tej doby služby E-konzultácia nebola poskytnutá, tzn. pokiaľ Vám do tej doby nebol zaslaný výsledok odborného posúdenia v rámci služby E-konzultácia, túto službu už nebudeme schopní poskytnúť. Odvolaním Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov o zdravotnom stave teda zaniká náš záväzok službu E-konzultácia poskytnúť. Pokiaľ je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov o zdravotnom stave odvolaný až po poskytnutí tejto služby, doručenie výsledku odborného hodnotenia naša spoločnosť bude naďalej Vaše osobné údaje uchovávať, ako je uvedené v bode 9. vyššie.
 11. Vaše údaje spracúvame s využitím týchto sprostredkovateľov, ktorí sú príjemcovia osobných údajov a budú ich spracúvať pre spoločnosť EPC, a to iba v nižšie uvedenom rozsahu:
  1. R-clinic s.r.o., Na Hradbách 3683/3, Bardejov 085 01, IČO 44 574 428
  2. Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 04011, Košice, IČO 36202215
 12. Z pohľadu ochrany Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov o Vašom zdravotnom stave, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním;
 13. právo požadovať od spoločnosti EPC prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, ako i práva na prenositeľnosť údajov;
 14. právo vzniesť námietku proti uchovávaniu Vašich osobných údajov pro účely obrany našej spoločnosti EPC proti prípadne uplatňovaným právnym nárokom z dôvodu poskytnutia služby E-konzultácia.
 15. právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne, napr.  Úrade na ochranu osobných údajov.
 16. Vaše práva môžete uplatniť písomne listom odoslaným na adresu našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu info@europainclinics.sk.