Sledovanie parametrov vašej liečby

Sledovanie parametrov liečby

Vaša liečba podľa presného plánu

Hlavným prínosom pracovísk EuroPainClinics je ucelený systém zdravotnej starostlivosti poskytovanej na jednom mieste – od ambulantného vyšetrenia, ošetrenia až po operačný výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje liečebný proces.

Pre každého pacienta navrhujeme presný a konkrétny liečebný plán zahŕňajúci detailnú diagnostiku a sériu terapeutických výkonov vrátane špeciálnych funkčných stabilizačných cvičení a režimových opatrení po zákroku.

Liečebný plán vychádza z presne definovaných postupov, tzv. algoritmov, ktoré zahŕňajú detailný rozpis všetkých liečebných prístupov. V praxi to znamená, že pacientovi, pre ktorého zdravotnú indikáciu je liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi pravdepodobne vhodná, sú poskytnuté všetky dostupné možnosti riešenia jeho zdravotných ťažkostí vrátane prípadného odporúčania iných odborností.

Monitoring pacienta

Zdravotný stav každého pacienta pravidelne sledujeme po celý čas jeho liečby až do ukončenia. Kontinuálny a dôkladný monitoring zdravotného stavu pacientov na pracoviskách EuroPainClinics je v kontexte obdobných zdravotníckych zariadení jedinečným počinom, ktorým reprezentujeme vysokú úroveň našej profesionálnej starostlivosti o pacientov.

Klinické štandardy liečby sa na pracoviskách EuroPainClinics riadia odporúčaniami medzinárodných spoločností SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain) ako garantmi kvality a odbornosti v oblasti liečby bolesti. V tejto nadväznosti na pracoviskách EuroPainClinics kontinuálne sledujeme pomocou dotazníkov špecifické ukazovatele, ktorými sú intenzita bolesti (VAS) a kvalita života (QoL) pacienta.

Monitoring pacienta

Prínos dotazníkov VAS a QoL pre vašu liečbu

Dotazníky všeobecne prinášajú poznatky využiteľné na sústavné skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na našich pracoviskách, sú súčasťou podkladov pre rozširovanie liečebných prístupov, rozvoj klinických algoritmov a identifikovanie ďalších potrieb pacientov pri liečbe bolesti chrbta. Vyplnením dotazníka pacient poskytuje lekárovi dôležité informácie o svojom aktuálnom zdravotnom stave, resp. ako sa reálne cíti a ako ho bolesť obmedzuje v každodennom živote a pri vykonávaní bežných činností. Pomáha týmto nielen sám sebe, ale zanecháva zároveň „indície“, ktoré môžu byť nápomocné aj pre ďalších pacientov s obdobnými zdravotnými ťažkosťami.

AKO VYPLNENIE DOTAZNÍKOV VAS a QoL V EUROPAINCLINICS PREBIEHA?

  • Vyplnenie prebieha v čakárni na tablete* určenom iba na tento účel, ktorý pacientovi zapožičia sestra.
  • Vyplnenie prebieha samostatne (otázky sú zrozumiteľne formulované).
  • Vyplnenie dotazníkov trvá zhruba 3 až 5 minút.
  • Dotazníky VAS a QoL môže pacient vyplniť a odoslať ešte pred svojou prvou návštevou EuroPainClinics na odkaze uvedenom v e-mailovej správe, ktorá je pre tento účel odoslaná 48 hodín pred návštevou. Výhodou online odoslania je úspora času pre pacienta aj personál v ambulancii.

Vzhľadom na to, že získané údaje budú nápomocné výhradne pri liečbe pacienta, je v jeho záujme zodpovedať všetky otázky spôsobom maximálne zodpovedajúcim realite zdravotného stavu. 

Použitie tabletu je zaistené v súlade so zvýšenými hygienickými podmienkami na pracoviskách súvisiacimi s ochorením COVID-19.

Ktoré parametre sa sledujú?

VAS – vizuálna analógová škála

Ide o hodnotiacu stupnicu intenzity bolesti, ktorá je rozdelená na stupne od 0 do 10, pričom stupeň 0 znamená žiadnu bolesť a 10 neznesiteľnú bolesť.

Po vykonanom výkone – v najbližších dňoch vás sestra bude telefonicky kontaktovať, aby overila, ako sa vám darí a aký efekt zmiernenia bolesti aktuálne pozorujete. Sledovanie nám umožní vyhodnotiť intenzitu vašej bolesti a korigovať váš liečebný plán.  Na tento účel dostanete tzv. kartičku VAS, ktorá obsahuje charakteristiku intenzity bolesti pre jednotlivé stupne a pomôže vám pri opise toho, akú bolesť cítite, dopytujúcej sestre.

Dotazník QoL (EQ-5D-5L)

Na sledovanie niektorých typov endoskopických výkonov získal klinický výskum na klinike EuroPainClinics pre pracovisko exkluzívnu licenciu na využívanie dotazníka EQ-5D-5L, ktorý sleduje závažnosť zdravotného stavu pacienta na piatich úrovniach (pohyblivosť, sebaobsluha, svoj stav pri výkone obvyklých činností ako práca, štúdium, koníčky, ďalej bolesť/ťažkosti a stav úzkosti či depresia) na stupnici od 0 do 100. Parametre tohto dotazníka prispievajú k výskumu kvality života pacienta globálne, v rôznych populáciách aj v kontexte ekonomiky.

Dotazník ODI – Oswestry Disability Index

Dotazník hodnotí kvalitu života pacienta pri každodenných činnostiach (sila bolesti, zvládanie osobných potrieb, nosenie bremien, chôdza, sedenie, státie, spánok, spoločenský život, sexuálny život, cestovanie). Prostredníctvom tohto dotazníka pacient poskytuje informácie o tom, ako bolesť chrbta alebo nôh ovplyvňuje jeho bežný každodenný život.

Dotazníky pre klinické štúdie EuroPainClinics

Pacient môže byť ďalej lekárom oslovený na účasť na štúdii zastrešenej klinickým výskumom EuroPainClinics, ktorý sa venuje analýze a vyhodnoteniu prínosov liečby prostredníctvom miniinvazívnych a endoskopických výkonov na výskumnej úrovni. Klinické štúdie sú registrované v medzinárodnej databáze ClinicalTrials.gov U.S. National Institutes of Health a ich výsledky sú publikované v tuzemských aj medzinárodných odborných periodikách. Pacient v prípade súhlasu dostane kontakt na koordinátora klinických štúdií, ktorý ho podrobne o celom priebehu účasti v štúdii inštruuje. 

EuroPainClinics dotazníky spokojnosti

Na pracoviskách EuroPainClinics sa stretnete tiež s interným dotazníkom spokojnosti. Získané informácie nám napomáhajú pri skvalitňovaní ponuky našich služieb a skvalitnení starostlivosti o našich pacientov.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia