Sledovanie parametrov liečby

Sledovanie parametrov liečby

Vaša liečba podľa presného plánu

Hlavným prínosom pracovísk EuroPainClinics je ucelený systém zdravotnej starostlivosti poskytovanej na jednom mieste – od ambulantného vyšetrenia, ošetrenia až po operačný výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje liečebný proces.

Pre každého pacienta navrhujeme presný a konkrétny liečebný plán zahŕňajúci detailnú diagnostiku a sériu terapeutických výkonov vrátane špeciálnych funkčných stabilizačných cvičení a režimových opatrení po zákroku.

Liečebný plán vychádza z presne definovaných postupov, tzv. algoritmov, ktoré zahŕňajú detailný rozpis všetkých liečebných prístupov. V praxi to znamená, že pacientovi, pre ktorého zdravotnú indikáciu je liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi pravdepodobne vhodná, sú poskytnuté všetky dostupné možnosti riešenia jeho zdravotných ťažkostí vrátane prípadného odporúčania iných odborností.

Monitoring pacienta

Zdravotný stav každého pacienta pravidelne sledujeme po celý čas jeho liečby až do ukončenia. Kontinuálny a dôkladný monitoring zdravotného stavu pacientov na pracoviskách EuroPainClinics je v kontexte obdobných zdravotníckych zariadení jedinečným počinom, ktorým reprezentujeme vysokú úroveň našej profesionálnej starostlivosti o pacientov.

Monitoring pacienta

Ktoré parametre sa sledujú?

VAS – vizuálna analógová škála

Ide o hodnotiacu stupnicu intenzity bolesti, ktorá je rozdelená na stupne od 0 do 10, pričom stupeň 0 znamená žiadnu bolesť a 10 neznesiteľnú bolesť.

V najbližších dňoch po vykonanom výkone vás sestra bude telefonicky kontaktovať, aby overila, ako sa vám darí a aký efekt zmiernenia bolesti aktuálne pozorujete. Sledovanie nám umožní vyhodnotiť intenzitu vašej bolesti a korigovať váš liečebný plán.  Na tento účel dostanete tzv. kartičku VAS, ktorá obsahuje charakteristiku intenzity bolesti pre jednotlivé stupne a pomôže vám pri opise toho, akú bolesť cítite, dopytujúcej sestre.

Významnú rolu hrá taktiež sledovanie parametrov v dotazníkoch pre klinické štúdie na klinike EuroPainClinics. Pacient, ktorý spĺňa kritériá na zaradenie do štúdie, je ošetrujúcim lekárom informovaný o prebiehajúcej štúdii a je mu ponúknutá účasť.

Dotazník ODI – Oswestry Disability Index

Dotazník hodnotí kvalitu života pacienta pri každodenných činnostiach (sila bolesti, zvládanie osobných potrieb, nosenie bremien, chôdza, sedenie, státie, spánok, spoločenský život, sexuálny život, cestovanie). Prostredníctvom tohto dotazníka pacient poskytuje informácie o tom, ako bolesť chrbta alebo nôh ovplyvňuje jeho bežný každodenný život.

Dotazník EQ-5D-5L

Na sledovanie niektorých typov endoskopických výkonov získal klinický výskum na klinike EuroPainClinics pre pracovisko exkluzívnu licenciu na využívanie dotazníka EQ-5D-5L, ktorý sleduje závažnosť zdravotného stavu pacienta na piatich úrovniach (pohyblivosť, sebaobsluha, svoj stav pri výkone obvyklých činností ako práca, štúdium, koníčky, ďalej bolesť/ťažkosti a stav úzkosti či depresií) na stupnici od 0 do 100. Parametre tohto dotazníka prispievajú k výskumu kvality života pacienta globálne, v rôznych populáciách aj v kontexte ekonomiky.

EuroPainClinics dotazníky spokojnosti

Na pracoviskách EuroPainClinics sa stretnete tiež s interným dotazníkom spokojnosti. Získané informácie nám napomáhajú pri skvalitňovaní ponuky našich služieb a skvalitnení starostlivosti o našich pacientov.

Zdieľať tento článok priateľom

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia